Badime: Awarded to EritreaEritrean Liberation Flag
ForumContactWebmaster
Problem reading Tigrinya? Install these fonts: GeezUnicode ' GeezMahtemUnicode ' GeezTypenet

Political Organizations:  Shabait ' UDC ' ENSF ' ELF ' EPDP' Zemen ' Islamic Islah' enshidri.net ' AlNahda
Eritrea Media'
Asena ' Asmarino ' Awetnayu Capitaleritrea ' Dehai 'Gereger Jeberti  ' Madote ' Meadna ' Tesfanews ' Togoruba'
Eritrean Civic Societies : EriPlatfrom ' Medrekh
Eritrean Islamist  Media  
: 'Adoulis ' Farajat Awna
' Al Nahda' Islamic Islah ' Al'khalas ' Eritrea Islamic Conference '
Foreign Media Aljazeera ' BBC ' Djibouti ' Ethiopia ' Kenya '  'Somalia 'Sudan ' Sudan News Agency ' VOA' Yemen '
Radio Programs: Radio Erena Ethsat.com '  RadioAserna ' KNON ' SBC 'VOA 'Tigrinya ' VOE 'DC 'VOE'Halifax
 Face Books:
  Public' EYSC' Radio Erena' Hagerawu Dhnet' Meskerem'

መንደቕ ጽልእን ቅርሕንትን እንክስበር....
እቲ፡ ብሰንኪ ህግደፍ ዘይድፈር ዝነበረ መንደቕ ጽልእን ቅርሕንትን፡ ናይ ዜና ማዕካናትና፡ ንሰበ-ስልጣን ወያኔን ናይ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ጋዜጠኛታት ከምኡ'ወን ናይ ኦሮሞ ተቓለስቲ ቃለ-ምሓትት ብምክያድ፡ ሰናይ ጉርብትናን ሕውነታዊ ናይ ቃልሲ ዝምድናን ንምርግጋጽ፤ ጽልእን ቅርሕንትን ንወለዶታት ንከይሰግር ልዝብን ጽምዶን ከተኣታትዉ ብድፍረት ክሰርሑ ምጅማሮም ዝነኣድ እዩ። እቶም ዳርጋ ኣምሓራን ጦርን ኮይኖም ዘለዉ ዉሑዳት ህግደፍ ነዚ ቅዱስ ተብግሶ ክኹኑኑ ሞራላዊ ይኺን ፖለቲካዊ ባይታ የብሎምን።
 

መልሲ ትግራይ ንፈደራላዊ ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ!

."ንመጠንቀቕታ ፈደራላዊ ቤት ምኽሪ ........ ብጽኑዕ ይቃዎሞ..."..

Image may contain: text

መልሲ ንፈደራላዊ ቤት ምኽሪ?
"እስኪ ወስ በል"?
ትማሊ፡ ምርጫ እንተገርኩም ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሉ ነሩ።ትግራይ ንስርዓተ ወለድ ድርግ "እስኪ ወስ በል" ድዮም ዝብልዎ ዘለዉ?
ኢሰያስ ኣብዚ ቅንያት ክገይሽ ድዩ?

ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ወተሃደራዊ ምርኢት ኣቕሪቦም

ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ

02/08/2020    ኣብ ትግራይ፡ ከተማ መቐለ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይን ዕጡቓት ሚሊሻን ወተሃደራዊ ምርኢት ኣካይዶም።
ኣብቲ ምርኢት፡ ቀሊልን ከቢድን ብረት ዝተሓንገጡ ሓይልታት ፍሉይ ሓይልን ህዝባዊ ምልሻን ተሳቲፎም ኣለዉ

እቶም ዕጡቓት ሓይልታት ኣብ ጎደናታት መቐለ ብሰልፊ ክጓዓዙን ኣብ ስታድዮም ትግራይ ድማ ተኣኪቦምን ተራእዮም።

እቲ ወተሃደራዊ ሰልፊ: ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይውን ከምዝተገበረ ይግለጽ።  Read More

ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፈደረሽን ቤት ምኽሪ ፡ ምርጭኡ ፡ንትግራይ፡ ሰራዊትን ፖሊስን ሰዲዱ ክገድዶም እዩ  ይብሉ እንዳ ደርግን ሃይለስላሴን። ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፈደረሽን ቤት ምኽሪ፤ ትግራይ ምርጫ ምግባር እንተቐጺላ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሉ ትማሊ ኣፍሊጡ ከም ዝነበረ ይዝከር።

 

ይኣክል ኣመሪካ ብጉዳይ ቃለ-ምሓትት ኣቢይ ኣሕመድ።
  ንምንታይ ብትግርኛ ተዛሪቡ?

ንምንታይ ዕላማ? ጠቒምዎዶ ጎዲኡዎ?

ንቓልስና ብከመይ ይጸልዎ?
 ብዛዕባ ዕድመ ዝደፍኡ ርእይቶ ኣብ ዝሃበሉ፤ ንኢሰያስ እውን ከም ዝምልከት ዝተረድኦ ኣይመስልን።

ጻውዒት ባይቶ ይኣክል ከተማ ሎንዶን ንኹሉ ግዱስ ኤርትራዊ ነባሪ ዓባይ ብሪጣንያ

ጻውዒት ባይቶ ይኣክል ከተማ ሎንዶን ንኹሉ ግዱስ ኤርትራዊ ነባሪ ዓባይ ብሪጣንያ

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ደቂ ሃገርና፥ ባይቶ ይኣክል ከተማ ሎንዶን ንዕለት 06 ነሓሰ 2020 ዓ.ም.ፈ. ካብ ሰዓት 01:00 ድ.ቀ. -04:00 ድ.ቀ. ኣብ ከተማ ሎንዶን ኣፍደገ ወጻኢ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ክነካይድ መዲብና ኣሎና።

ዕላማ ሰላማዊ ሰልፊ

ኩላትና ከም እንፈልጦ፥ ህዝብና ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ምንቅስቓሳቱ ተዓጽዩ ብዘይ እኹል ቀረብ ማይን መግንብ ኣብ ዓብይ ሓደጋ ይርከብ ኣሎ። እዚ ብቐደሙውን ሓልዮት ህዝብን ሃገርን ዘይነበሮ ምልካዊ ስርዓት ንህዝብና ከጽንት ዝተፈላለየ ሜላታት ክጥቀም  እዃ  ኣንተ ጸንሔ እንሆ ሕጂ ግን ምቹእ ኣጋጣሚ ረኺቡ ብሽም ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ  ህዝብና ምንቅስቓሳቱ ብምርጋጥ ኣብ ሓደጋ ጥምየት የእትይዎ ይርከብ፣ ንሕና ካብ ሃገር ወጻኢ ዘሎና ኤርትራውያን ንማሕበረሰብ ዓለም ከነእውየሉን፣ ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ዘለና ተገዳስነት ብምርኣይ ነቲ ውጹዕ ህዝቢ ተስፋን ጸግዕን ክንኮኖ ግቡእናን ሓላፍነትናን እዩ።

 

ብተወሳኺ ንበዓል ነጎዳ ብሓዊ ደብሶ ከምዝበሃል ህዝብና ዘለዎ ሽግር ከይኣኽሎ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ብዶብ ኣሳቢቡ ዘየለ ምኽንያት ፈጢሩ ንህዝብና ብፍላይ ከኣ ንመንእሰያት የሕዋትና ኣብ ዳግማይ ዂናት ንኽጠብስ፡ ምስቶም ቃንዛና ዘይስምዖም ህዝብና ኣጽኒቶም መሬትናን ባሕርናን ደልዮም ንመዋእል ዘድመዩና ተሻሪኹ መጋርያ ዂናት ክኣጉደልና ይሸባሸብ ኣሎ፡ ስለዝኾነ ኸኣ ነዚ ንጥፍኣትና ዝህረም ዘሎ ነጋሪት ኲናት ደው ከነብሎ ድምጽና ከነስምዕ፡ እምቢ ንዂናት እወ ንሰላም ክንብል እዋኑ ዝጠልቦ ግዴታ ኣለና። ኣፍንጫ ተሃሪማ ዓይኒ ትነብዕ ስለዝኾነ፡ ቃንዛ ህዝብና ቃንዛና መድመይቲ ህዝብና መድመይትና እዩ እሞ፡ ብእንታይ ገደሸኒ ሃገራዊ ግቡእና ከይንዝንግዕ ሓደራ ሓደራ ሓደራ ንብል።

ኣብዚ ህዝብና ዝበልዖን ዝሰትዮን ስኢኑ ብጥሜት ዝሳቐየሉ ዘሎ እዋን ኲናት ምውላዕ ንህዝብና ኮነ ንጎረባብትና ከምዘየርብሕ ተገንዚብና ነቲ ኲናት ዝጽሕትር ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ብሓደ ድምጺ ክንኩንን ደጊምና ንጽውዕ።

ስለዚ ክቡራት ኤሪትራውያንን ፈተውቲ ኤሪትራውያንን ነዚ ክልተ ዓበይኢ ዕላማታት ዘለዎ ሰለማዊ ሰልፊ ዕዉት ክኸውን ናይ ኩላትና ኣበርክቶ ስለዝሓትት፡ ኣብ ትላፋርጓር ስኰር (Trafalgar square) ተራኺብና ብሰልፊ ናብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳያት Foreign office, King Charles Street, London SW1 A 2AH ብሰልፊ ክንከይድ ልክዕ ስዓት 01:00 ..  ኣብ መበገሲ ቦታ ክንራኸብ ብኽብሪ ንጽውዕ።

ኣብ ካልእ ሃገራት ትነብሩ ግዱሳት ኤርትራውያንን ፈተውቲ ህዝቢ ኤርትራን፣ ነዚ ኣጨናቒ ኩነታት ህዝብና ኣብ ዘዘሎኹሞ ንዝምልከቶም ኣላካት ድምጽኹም ከተስምዑ በዚ ኣጋጣሚ ነዘኻኽር።

ኣኽበርትኹም፥

ባይቶ ይኣክል ከተማ ሎንዶን

 

 

ከም'ዝን ካብዚ ንላዕሊ ሓሶትን ቅጥፈትን ሰለ ዝሎ ኢና፤ ብጉዳይ ልዕላወነትና ንሰግእ ዘለና።
"
"ክልል ትግራይ ነቲ ቤ/ምኽሪ ፈደረሽን ዘይሕጋዊ ዝበሎ ምርጫ ከተካይድ ምስ ትፍትን፡ ምጥሓስን ኣብ ሓደጋ ምዉዳቕን ቅዋም እዛ ሃገር ስለዝኾነ፡ ቤ/ምኽሪ ፈደረሽን ሕጊ ንምኽባር ክብል ግቡእ ሕጋዊ ስጉምቲ ብምዉሳድ ስልጣኑ ክጥቀም፡ ክእዉጅ'ዩ!"
...........ቤ/ምኽሪ ፈደረሽን ኢትዮጲያ፡"

Image may contain: text Image may contain: text

Image may contain: 3 people, including Mobae Lebassi, text

Image may contain: 1 person, text

እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዳግማይ ይኣክል ዝመስል ናይ ህዝቢ ፍናንን ተስፋን (momentum) ክቕህም የብሉን።

"ሎሚ ካብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንላዕሊ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ የሎን"
 

"ደጋፊ መስፍን ሓጎስ ዲኻ ኣንጻሩ?"...ዮሃንስ ሃይለ
 

ኣብዚ ወርሓት'ዚ ኣብ ቅንያት ስፖርት ዝግበር ናይ ኩዑሶ እግሪ ግጥማት ቲፎዞ ብዝመስል፤ ደገፍን ተቓውሞን ኣብ ልዕሊ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ይረአ ኣሎ። ትሕዝቶን ኣገዳስነትን ናይቲ ተላዒሉ ዘሎ ዛዕባ ገዚፍን ሰፊሕን ክንሱ፤ ጉዳይ ሓደ ውልቀሰብ ብዘስምዕ ቃና ምቅራቡ ሚዛኑ ዘጉድል ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ። ኣብ ሓሳብ/መትከል እምበር ኣብ ፍቅርን ጽልእን ውልቀሰብ ተሞርኪስና ክንድግፍን ክንቃወምን ኣይግባእን። ሓርበኛ ኣቶ መስፍን ሓጎስ፤ ኣብ ኣእምሮ ኤርትራውያን ዘይነበረ ሓዱሽ ራኢ ሒዙ ኣይመጸን። ነቲ ኣብ ዞባና ዝኸይድ ዘሎ ቅልጡፍ ናይ ግዜ መቐይሮ ብግቡእ ኣንቢቡን ተረዲኡን፤ ከምኡ'ውን ትርግታ ልቢ ኤርትራውያን ተጸናጺኑ፤ ሓዱሽ ተበግሶን ንጹር መርገጽን ግን ወሲዱ። እዚ ተበግሶ እዚ ከኣ ድልየት ናይ መብዛሕቱ ኤርትራዊ ኮይኑ ስለዝጸንሐ፤ ብቅጽበት ኣዚዩ ብዙሕ ሰዓቢ ረኺቡ። ብመሰረቱ ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ህዝብታትን ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ማእከል ዝገበረ ርክባትን ዝምድናን ምግባር፤ ከም ኣማራጺ (optional) ዝረአ ጉዳይ ዘይኮነስ፤ ግድነት ክትግበር ዘለዎን ዝግቦኦን እዩ። እቲ ዘገድስ እንታይ ዓይነት ርክባት ትገብር እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ደላዪ ሰላምን ፍቅርን እዩ። ምስ ጎረባብቱ ኣህዛብ ከኣ ብሰላምን ፍቅርን ክነብር ዝደሊ ህዝቢ እዩ ኢልና ብርእሰ ምትእምማን እንተመስኪርና፤ ህዝብታት ጎረባብቲ ሃገርና ከኣ፤ እንኮላይ ህዝቢ ትግራይ፤ ጸላኢና እዩ ክንብል ኣይንኽልን። ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከኣ ተጻሊኡ ኣይፈልጥን። ገዛእቲ ወይ ከኣ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ግን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜን መድረኻትን፤ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያንን ኤርትራውነትን ዘይተኣደነ ግፍዒ ከምዘውረዱ ዝርሳዕ ኣይኮነን።
 

ነዚ ተበግሶ ናይ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ዝቃወሙ'ውን ኣይተሳእኑን። እቲ ተቃውሞታት ካብ ሕሉፍ ታሪኻዊ ተሞክሮን፤ እቲ ዝባሃል ዘሎ ርክባት ኣብ ልኣላውነት ሃገር ከምጽኦ ካብ ዝኽእል ስግኣትን ዝነቐለ ምዃኑ ኣይሰሓትን። ሓደ ካብቲ ስግኣታት፤ ወያነ ንልኣላውነት ኤርትራ ዝጻብኡ ውልቀሰባትን ምንቅስቃሳትን ይሕብሕቡ እዮም ዝብል እዩ። እዚውን እንተኾነ፤ ኣብ ክንዲ ኣብ መናድቕ ማሕበራዊ መድያ (ግምባር face book) ዓሪድካ እምኒ ምድርባይ፤ ኣብ መቐለ ኬድካ ነዞም ባእታታት መውረርያ ግበሩልና ምባል ብዝያዳ መድመዐ። ካሎኦት ዕባራ ዝኾኑ ምኽንያታት'ውን ይህልዉ። ብመሰረቱ፤ ንዋታዊ ሓገዝ ካብ ጎረቤት ሃገር ምቕባል ይኹን፤ ውሑስ መቃለሲ ባይታ ኣብ ጎረቤት ሃገር ምርካብ፤ ዋንነትን መንነትን ናይቲ ቃልሲ ኤርትራውነቱን ብኤርትራውነቱን ኣየጉድሎን እዩ። ለውጢ ካብ ውሽጢ ጥራሕ እዩ ክመጽእ ዘለዎ ዝብል ኣምር'ውን ቅቡል እኳ እንተኾነ፤ ህሉው ኩነታት ህዝብና ግን ንከምኡ ዘፍቅድ ኣይኮነን። ታሪኽ ከምዝምስክሮን ኣብ ከባቢና ከምዝተዓዘብናዮን፤ እቲ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል ሓይሊ መንእሰይ እዩ። ህግደፍ/እሰያስ ከኣ ነዚ ፈሊጡ ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ኤርትራ ኲናት ኣዊጁ። ካብ መንእሰያታ ዘባደመትን፤ ዓዲ ሽማግለታትን ቆልዑን ኮይና ዝተረፈት ሃገር ለውጢ ካብ ውሽጢ ጥራሕ ምጽባይ ግን፤ ህልው ኩነታት ሃገርና ብግቡእ ካብ ዘይምርዳእ ዝተበገሰ እዩ ክባሃል ይከኣል። እዚ ክብል ኮለኹ ግን፤ ዓቕሚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ከም ምንእኣስ ጌርካ ክትርጎም ኣይግባእን። ነቲ ኣብ ውሽጢ ንጽበዮ ውሑድ ድጉል ሓይሊ'ውን (እንተሃለወ)፤ ካብ ኣብ ኤውሮፓን ኤመሪካን ኮንካ፤ ብወገን ዛላንበሳን ራማን ተቐልቂልካ ከተጎሃህሮ ይምረጽን የድምዕን። ብወገን ከሰላ ከምኡ ዕድል እንተዝርከብ ከኣ ብዙሕ ምሓገዘ። ስርዓት ህግደፍ'ውን ነዚ ስለዝተረደአ እዩ ምኻድ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ናብ ትግራይ ቀጨውጨው ዘብሎ ዘሎ። ኣብ መሬት ትግራይ ኮንካ ምቅላስ፤ ብረት ናብ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዘለዉ ኣሕዋትና ምቕናዕ ጥራሕ ጌርካ ክትርጎም ኣይግባእን። ካሎኦት ብዙሓት ነገራት ክግበሩ (targeted) ከምዝከኣል ክዝንጋዕ ኣይግባእን። ብኸምዚ መልክዕ ክመጽእ ዝኽእል ለውጢ ከኣ፤ ብናይ ደገ ሓይሊ ዝመጸ ለውጢ ኣየብሎን እዩ። እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ዕድል፤ ምስ ግዜ ክቕየር ከምዝኽእል (ከምንስእኖ) ምግንዛብ የድሊ።

ካልእ'ውን፤ ንመስፍን ሓጎስ ብሕሉፍ ጌጋታቱ ብምኽሳስ ዝቃወሙዎ ኣለዉ። ኣብ ናይ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ቃልሱ፤ ብኡ መጠን ብዙሕ ጌጋታት ተፈጺሙ ክኸውን ከምዝኽእል ኣይሰሓትን። እንተኾነ ግን፤ ሕጂ ክቃለስ (ንህዝበይ ክኽሕስ)፤ "ካልእ ዘሕትት ነገር እንተለኒ ግን ኣብ ናይ ጽባሕ ኤርትራ ናብ ፍርዲ ተቕርቡኒ" ክብለና ኮሎ፤ ብኣኽብሮት ዘይንቕበለሉ ምኽንያት ኣዪረኣየንን። እዚ ክብል ኮለኹ ግን፤ ንቃንዛኹም የነኣእሶ ከምዘየለኹ ክትርድኡለይ ይደሊ።
 

ብኻልእ መዳይ፤ መራሕቲ ሕወሓት ይኹኑ ፖለቲከኛታት ትግራይ፤ ብወገን ኤርትራውያን ዘሎ ምጥርጣርን ስግኣትን ብግቡእ ኣንቢቦም፤ ኣብ ናይ ኤርትራውያን መድያታት መጽዮም ቅኑዕ ዝኾነ ንክልቲኡ ህዝብታት ዘተኣማምን መልሲ ክህብሉ ይግባእ። በዚ ኣጋጣሚ ተለቪዥን ኣሰናን ኣባላታን፤ ነቲ ዘይድፈር ዝመስል ዝነበረ መንደቅ ኣፍሪሶም ክልቲኡ ህዝብታት ንክብሃሃል ድልድል ስለዝፈጠሩ፤ ስለቲ ተባዕ ተበግሰኦም እንዳሞጎስኩ፤ ብዝለዓለ ክቕጽልዎ ከኣ ይላቦ። ኣብ ልዝብን ምብህሃልን እዩ ቦታ ስግኣት ብምትእምማን ዝትካእ። ኣብ ፖለቲካ ነባሪ ፍቅርን ነባሪ ጽልእን ክሳብ ዘይሃለወ፤ ምስ ግዜን ኩነታትን ምትዕጽጻፍ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንህዝብና ዘድልዮ፤ ኣብ ጽልእን ቂምን ዝነብር ዘይኮነስ፤ ንጽልኢ ናብ ፍቕሪ ንኲናት ናብ ሰላም ዝቕይር እዩ። ንከምዚ ዝሕላገቱ ጉጂለ ይኹን ውልቀሰብ ከኣ ፤ ህዝቢ ክስዕቦ ምዃኑ ኣይጠራጠርን። ድልየትን ባህግን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ከኣ ኣብታ ዶብ ዝተከፍተትላ ሓጻር ህሞት ብግብሪ ተራእዩ እዩ።

ኣብ መወዳእታ፤ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዳግማይ ይኣክል ዝመስል ናይ ህዝቢ ፍናንን ተስፋን (momentum) ክቕህም የብሉን። መሪሕነታት ይኣክል ደድሕሪ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ምስዓብ ወይ ከኣ ኣብ ጎድኑ ደው ምባል ጥራሕ ከይተሓጽረ፤ ኣብ ቅድሚ መስፍን ተሰሪዑ ንጹር መርገጺ ብምውሳድ፤ ነዚ ተረኽቦ ከማእዝኖ ብትሕትና ይላቦ። ከምኡውን ሙሁራት ናይ ሕጊ፤ ታሪኽ፤ ፖለቲካ፤ ስነ ሕብረተሰብን ኣፈታትሓ ግርጭታትን ዝኣመሰሉ ክኢላታት፤ ኣብ ስነፍልጠታዊ ጭብጥታት ዝተሞርኮሰ ድጋፍ ከበርክቱ ይግባእ።

ካብ ፈይስ-ቡክ

 

ግሉጽ መልእኽቲ ንኮሎኔል  ዶር ኣቢ ኣሕመድ 
7ይ ንጉስ ኢትዮጵያ\ኣዲስ ኣበባ
ቀለታ ኪዳነ

  "...ብዝተፈላለየ ጕዳያት ንእትገብሮም ዘረባታትን መግለጽታትን እከታተሎም ኢየ። ብዝያዳ ከኣ እቲ ብቋንቋ ትግርኛ ዝገበርካዮ ቃለመጠይቕ ኣብ ሶሻል ሜድያ ረኺበ ሰሚዔዮ ኣሎኹ። እቲ መልእኽቲ ብኣምሓርኛ እንተዝኸውን ነሩ ንኢትዮጵያውያን ዝተላእከዩ ኢለ ነዚ ናይ ሎሚ መልእኽተይ ኣይምጽሓፍኩካን ነረ። እቲ መልእኽቲ ብቛንቋ ትግርኛ ስለዝነበረ ግን ወይ ንትግራዎት ወይ ንተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ኤርትራውያን ኣብ መንጎኦም ፍልልያት ክፈጥሩን ምትእምማን ከጥፍኡን ኮነ ኢልካ ዝሓንጸጽካዮ እከይ ተግባር ምዃኑ  ስለዝኣመንኩ ግን  ንመልእኽትኻ ርእይቶይ ንኽህበሉ ተገዲደ ኣሎኹ። ..." Read more

"ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ረብሓና ዝሕሉ ኣካል ክንሰርሕ ድሉዋት ኢና።" ኣቶ ነጋሽ ዑስማን ኣቦ መንበር ቤ/ጽ ኤረትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ Jul 28, 2020 

መግለጺ ነጻ ማሕበር ሚላኖን ከባቢኣ ን -ደለይቲ ፍትሒ ሚ ላኖ፡
"ኣብ መስፍን ሓጎስ ዘሎና እምነትን ኣድናቖትን ብሕሉፍን ህልውን ናይ ቃልሲ ታሪኹ ዝተደገፈ ስለዝኮነ ነቕ ዘይብል ኢዩ፡ ይኹን 'ምበር እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን እንዳማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ብተዋሳእነት ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ውድብ ጥራይ ዝግጠም ክኸውን ከምዘይክእል ንርዳእ"

ነጻ ማሕበር ሚላኖን ከባቢኣን ኣብ ዕለት 26 ሓምለ 2020 ኣኬባ ብምክያድ ኣብ ሰለስተ ዛዕባታት ዘተኮረ ሰፊሕ ምርድዳእ ኣካይዱ። እቶም ናይ ኣኼባ ኣጀንዳታት፣

1. ማሕበርና ኣካል ዓለምለኻዊ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ንምዃን ብኢጣልያ ደረጃ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪን ውጽኢቱን፣
2. ብምትሕባባር ይኣክልን ካልኦትን ማሕበራትን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓገዝ ውጽኢት ተሳትፎና ከመይ ኣሎ ?
3. ህልው ኩነታት ኤርትራን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንታይ ይመስል ? ዝብሉ ነበሩ


ኣብዚ ተጠቒሱ ዘሎ ኣጀንዳታት ሰፊሕ ዘተ ድሕሪ ምክያድ ኣገደስቲ ውሳኔታትን ለበዋታትን ከምዘሕለፍና
ክንሕብር ንፎቱ።
1. ማሕበርና ኣካል ዓለምለኻዊ ናይ "ይኣክል" ምንቅስቓስ ንምዃን ዘክእሎ ኩነት ንምፍጣር ብኢጣልያ ደረጃ
ክቐውም ከምዘለዎ ብምርዳእ ምስ ኣብ ካልኦት ከተማታት ኢጣልያ ዘለዉ ማሕበራትን ውልቀስባትን እንዳተራኸበ
ዘተ ከካይድ ከምዝጸንሐ ብምዝካር፣ኣብዚ እዋንዚ ንኩልና ዝጠምር ምውህሃድ ንምፍጣር ንድፊ ቅዋም ተቐሪቡ
ከምዘሎ ተሓቢሩ። እዚ ንድፊ 'ዚ ናብ ኩሎም ኣባላት ብምዝርጋሕ ኣብ ቀጻሊ እዋን ካብ ኣባላት ዝመጽእ ሓሳባት
ተወሲኹዎ ብወከልቲ ማሕበራት ክጸድቕ ኣብ መደብ ኣትዩ ከምዘሎ ብምርድዳእ ተደምዲሙ።
2. እቲ ብምትሕብባር ይኣክልን ካልኦት ማሕበራትን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓገዝ ዘመተ ዝምልከት ኣጀንዳ ኣብ
ዝተፈላለየ ሃገራት ዝርከቡ ዚጋታትና ንምሕጋዝ ዝዓለመ ዘመተ ካብ ዝጅመር ኣትሒዙ በቲ ዝወጸ ቅጥዒ መሰረት
ኣካየዲት ኣካል ማሕበር እቲ ናይ ዘመተ ተክኖሎጂ መስመር ብምዝርጋሕን፣ እቶም ናይ ተክኖሎጂ መስመር
ክጥቀሙ ዘይክእሉ ዜጋታት ድማ ብኣካል ንምእካቡ መደብ ሓናጺጻ ከም ዝተንቀሳቐት ብምሕባር እቲ ክሳብ ሕጂ
ዝተኣከበ ውጽኢት ናብቲ ናይ ሓባር ቆፎ ተረኪቡ ምህላዉ ተረጋጊጹ። እቲ ዘመተ ቀጻሊ ብምዃኑ ብሕጂውን
ኩሉ ኣባል ክደፍኣሉ ብለበዋ ተዛዚሙ።
3. ህልው ኩነታት ኤርትራን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን እንታይ ከምዝመስል ዝምልከት ኣጀንዳ - እቲ ዝበዝሐ ጊዜ ዝወሰደን
ዓሚቑን ሰፊሕን ዘተ ዝተካየደሉ ኣርእስቲ ምንባሩ ክግለጽ ይግባእ።ኣብ ሰለስተ ንኡስ ኣርእስትታት ዝተኸፍለ ኮይኑ
ብቐዳምነት ኣተሃላልዋ ህዝብና ኣብዚ እዋን 'ዚ ከመይ ከምዘሎ ዘተኮረ ኢዩ።


Read More

ERISAT: ጸብጻብ ኣብ ሸገራብ ሱዳን ብይኣክልን ECCን ዝተገብረ ሓገዝ ንምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ። ERISAT: ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ረብሓና ዝሕሉ ኣካል ክንሰርሕ ድሉዋት ኢና። ኣቶ ነጋሽ ዑስማን ኣቦ መንበር ቤ/ጽ ኤረትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ
   

Image may contain: 2 people, beard and text

እቲ መልእኽቲ ንዓና ንኤርትራውያን እውን እዩ። "መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነት፡ ዓለም'ውን ፈሊጡ እዩ ዘሎ"። ዝድክረካ ዘሎ መንግስቲ ናይ ሰላም መንግስቲ እዩ ዝብለና ኣሎ።

 

ዝስደምም ታሪኽ ኣብ ግዜ ውግእ ባድመን ድሕሪኡን ኣብ እንዳ ዜና ኣብ ናይ ኣምሓርኛ ፕሮግራም ዝነበረ ኣቶ ሰናይ..
 

Image may contain: 1 person, text

We,  Eritreans in DMV are for Biden!  Go Biden.
 We condemn  the attacks by Eritrean government supporters against the Biden camp because the Eritrean President hates Suzan Rice.
Image may contain: 1 person, text that says 'VOTE FOR CHANGE! IT'S THE RIGHT THING το DO! ERITREAN AMERICANS VOTE FOR JOE BIDEN SUZAN RICE'

 
   

 

 

 

 

 

 

 
 
ቃለ መጠይቕ ምስ ኣካያዲ ስራሕ ትግራይ ሜድያ ሃውስ ኣቶ ኣሉላ ሰለሙን
 
 
 
"ዝምድናታትና ምስ ዞባውን ኣህጉራውን ሓይልታት
 
".... ምስቶም፡ ንጉዳይና ተረዲኦም፡ ንልዑላውነትናን ናጽነትናን ዘኽብሩ ፈተውትና፡ ሃገራትን ሓይልታትን ከኣ፡ ዝምድናና ኣትሪርና ከም እንጐዓዝ እናገልጽና፡ ምልኪ ኣብ ምስዓር ተራኡ ዘበርክት ፖሊቲካውን ንዋታውን ንያታውን ደገፋት ከበርክቱልና ንሓትት። "

 

ዓቢ ብስራት ንህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ
ናይ ተቓውሞ ሓይልታትና ታሪኻውን ብሓባር ክቃለሳ ቃል ይእትዋ ዕላማኤን ይእውጃ።
ደጊም ውደባ፤ ውደባ፤ ውደባ፤ ኣብ ከባቢኻ ተወደብ፤ ተወደቢ፤ እብ ውድባት፤ ኣብ ይኣክል፤ ኣብ ዝመርጽካዮ ዝመረጽክዮ።


PDF

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDC  Upates
  

div class="feedgrabbr_widget" id="fgid_eeee8f05ecc17f047cfefe4b4">

Official Eritrea Ministry of Information  Facebook

 
 
 
 
 
 
 

Asmara July 9' 2018