Badime: Awarded to EritreaEritrean Liberation Flag
Forum
ContactWebmaster
Problem reading Tigrinya? Install these fonts: GeezUnicode | GeezMahtemUnicode | GeezTypenet

Political Organizations:  Shabait | UDC | ENSF | ELF | EPDP| Zemen | Islamic Islah| enshidri.net | AlNahda
Eritrea Media|
Asena | Asmarino | Awetnayu Capitaleritrea | Dehai |Gereger Jeberti  | Madote | Meadna | Tesfanews | Togoruba|
Eritrean Civic Societies : EriPlatfrom | Medrekh
Eritrean Islamist  Media  
: |Adoulis | Farajat Awna| Al Nahda| Islamic Islah | Al'khalas | Eritrea Islamic Conference |
Foreign Media Aljazeera | BBC | Djibouti | Ethiopia | Kenya |  |Somalia |Sudan | Sudan News Agency | VOA| Yemen |
Radio Programs: Radio Erena 
Ethsat.com |  RadioAserna | KNON | SBC |VOA 'Tigrinya | VOE 'DC |VOE'Halifax
 Face Books:  Public| EYSC| Radio Erena| Hagerawu Dhnet| Meskerem| 

Image may contain: 5 people, including Yuma Shicor, people smiling, text

 

 

መልስን ደገፍን ንጸዋዒት መስከረም ብዛዕባ  ንዕቀታዊ  መደረ ኣቢይ ኣሕመድ
ህጹጽ መጸዋዕታ ንሓባራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ፡
 ህጹጽ መጸዋዕታ ንፖለቲካዊ ውድባትናን ሲቪካዊ ማሕበራትናን።
ድሕሪ ሰለፋ እንታይ ተረፋ ትኾነና ኣላ እዛ ጉዳይ... "መስከረም"
ቀለታ ኪዳነ (ሎንዶን)

 

ክቡራትን ክቡራንን ደቂ ሃገር ከመይ ቀኒኹም?

Related imageብመጀመርያ ንመርበብ ሓበሬታ ምስከረም ኣብቲ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ሓድነት ህዝብን  ምክልኻል ልዑላውነትን ኣዝየ ኣድንቖን ኣመስግኖን። ብጕዳይ ሃገርናን ህዝብናን ምስኡ ንነዊሕ  ዓመታት ብሓደ ስሪሕና ኢና። ብርእይቶይ ከኣ ኣርኣእያና  ከም ሎሚ ኣቢልና  ኣብ ሓደ መጺእና ኣይንፈልጥን እሞ ክብሪ ነቲ ልዑል ኣምላኽ ይኹን። ከመይሲ ንሃገርካን ህዝብኻን ምሕላይን ምግዳስን ንወጽዓኡ ምጥባቕን ሓደ ካብቲ ኣምላኽን ወለድናን  ዘውረሱና  ቅዱስ ውርሻ ኢዩ። ኣብዚ ንሓርነት ህዝብና ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ንሓይሎይ ዓመታት ተቓሊስናን ምዒድናን ምሂርናን ተጸሪፍናን ተዋሪድናን ኣብ መወዳእታኡ ግን ህዝቢ ኤርትራ ንጕዳዩ ብፍላይ መንእሰያትና ንስኹም ኣዕርፉ ሎሚ ባዕልና ኣሎናዮ ስለዝበሉና ተካእቲ ረኺብና ብማለት ቀሲንና ብዙሓት ኣዕሪፍና ቀኒና። ይኹን እምበር ከይንድቅስ ዘየደቅሱ ሕሱማት ጐረቤት ረኺብና።  ሓቂ ክንዛረብ እነዀይኑ ግን እቲ ጕዳይ ብሰንኪ'ቲ ኣሚንና ክንስዕቦን ክንከባኸቦን ዝጸናሕና'ሞ ዝኸሓደና መራሒና እምበር ክደፍሩና ዝጅምሩ ዘለዉ ካብ ባዶ ተበጊሶም ኣይኮኑን።

ሎምቅነ መራሒ ስርዓት ሕንፍሽፍሽ ዝዀነት ኢትዮጵያ ዶር.  ኣቢይ ኣሕመድ ኣብ ምምራቕ መዘናግዒ ናይ ሓድነት ፓርክ ኣብ ኢትዮጵያ ዘስምዖ መደረ ብፍላይ ብዛዕባቲ ፕረሲደንት ኢሳያስ ወኪሉኒ ብማለት  ዘስምዖ ዘረባ ብዙሓት ኤርትራውያን ደቂ ሃገር ከም ዝሓዘኑን ዝሓረቑን ምስ መራሒ  ኢትዮጵያ ከም ዝተቐየሙን ትዓዚበስ ገሪሙኒ።  ዝገርም ከኣ ኢዩ። ፕራይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ተስፋ ንምቝራጽ ንኣቢይ ኣሕመድ ካብ ሎሚ ንስኻ ምርሓና ብማለት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓለም ዝሃቦ ውክልና ኣቢይ ኣሕመድ እንተተጅሃረሉን ኣንተፈከረሉን ከኣ  ንዓይ ብዙሕ ኣይገረመንን። 

ሎሚ ኣብዚ ናይ ምረቓ ብዓል ንዓይ ወኪልካ ተዛረብ ኢሉዎ ድዩ? ኣይበሎን ንፈልጦ የልቦን።  ብወገነይ ከኣ ኢሉዎ ዝብል እምነት የብለይን።  ኢሳያስ ዝውክሉዎን ኣብ ክንድኡ ዝዛረቡን ወከልቲ ክስእን ኣይክእልን ኢዩ።  በቲ ዝርእዮን ዝሰምዖን ዝከታተሎ  ዘሎኹን  ጠባይ ኢሳያስ ከም ዝፈልጦን ከኣ  ኢሳያስ እውን በቲ ኣበሃህላኡ ትሓጕሱ ይኸውን ዝብል እምነት የብለይን። እኳ ድኣ ብኣብሃህላኡ ክዅርን ክቕየምን ኢዩ ዝብል እምነት'ዩ ዘሎኒ። ኣበሃህላ ኣቢይ ኣሕመድ እምበኣር መልእኽቱ ንዓና ነቶም  ንኢሳያስ ንቃወምን ክብረት ህዝብናን ልዑላውነት ሃገርናን ኵርዓት ናይቶም ንሃገሮም ካብ መግዛእቲ ናጻ ዘውጽኡ ስዉኣት ጀጋኑናን  እንዀርዕ ደቂ ሃገርን ንዓለም ንምትሕልላፍን ሞራል ህዝብናን ተቓለስትናን ንምድቋስን ኢዩ ዝብል እምነ'ዩ ዘሎኒ።

ኣቢይ ኣሕመድ ከኣ ካብ ኣብ ዘይጕዳዩ ጠብሎቕሎቕ ዝብል ጕዳይ ሃገሩን ህዝቡን እንተዝርኢ እሞ ነታ ሃገር ካብዚ ዘላቶ ናይ ሕንፍሽፍሽን ምቅትታልን ኣድሒኑ ሰላም ዝሰፈና መሰል ዜጋታታን ሂወት ህዝባን ትሕሉ ርግእቲ ሃገረ ኢትዮጵያ  ክፈጥር እንተዝጽዕር መሓሸ ዝብል ምኽርና ንልግሰሉ።  እቲ ዝገርም ግን መራሒ ስርዓት ሕንፍሽፍሽ ኢትዮጵያ ዝዀነ ኣቢይ ኣሕመድ  ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኰነንዶ  ናቱ መሪሕነት ክቕበል ንኢሳያስ  እውን  ከም ጸላእን ጠላሚ ሃገርን ህዝብን እምበር ከም መራሒ ከም ዝቐበጾ ከስተውዕልን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ናይ ሰላምን ናይ ተኸባቢርካ ጕርብትናን  ክሓልን ክሓስብን ዘይክእል  ፍሹል ፈኵስ መራሒ ምዃኑ ከም ዝምዘን ዘይምፍላጡ ኢዩ።

እቲ ካብኡ ዝያዳ ዝገርም  ግን  ናይ ሰላም መራሒ ይኣይ ተባሂሉስ ናይ ኖቤል ብልጫ ክሽለም ከም ዝኽኣለ ክትዕዘብ ከሎኻ ኢዩ። እቲ ይኹን እዚ ግን ሎሚ ህዝቢ  ኤርትራ ኣይኮነንዶ ህሉዋትሲ ንሕና  እንተሓሚቕና እቶም ስዉኣት እውን ሃገሮምን ህዝቦምን ንምድሓን  ተመሊሶም ክመጹ ከም ዝዀኑ ንኢሳያስን ንኣቢይን ከነረጋግጸሎም ኣድላዪ ኢዩ። እዚ ማለት ሎሚ ብዘይካቶም ብጠቕሚ ድዮም ብካልእ ጸገማቶም ምስኡ ክጠፍኡ ዝወሰኑ  ውሑዳት ግርህነትናን እምነትናን ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ  ክሳብ ክንደይ ከም ዝሃሰየናን ዝጐድኣናን ዘይፈለጠን ዘይተረድኤን ኤርትራዊ ወይ ኤርትራዊት  የብልናን።    

ሎሚ ሃገሮምን ህዝቦምን ካብ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ካብ ግፍዕታት ኢሳያስ ንምድሓን ኤርትራውያን ብፍላይ መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ምሉእ ዓለም  ድግድጊት ትዓጢቖም ተበጊሶም ኣለዉ። ንድሕሪት ገጹ ክመልሶም ዝኽእል ናይ ኢሳያስ ይኹን ናይ ኣቢይ ሓይሊ ከኣ ብፍጹም የልቦን። ናጻን ፍትሒ ዝዓሰላን መሰልን ማዕርነትን ዜጋታታ ኣተኽብርን እትሕሉን ሰላም ዝሰፈና ሃገር ኣብ ሓጺር እዋን ከም ንምስርት ከኣ ንኣቢይ ጥራሕ ዘይኮነ ንኢሳያስ እውን  ከነረጋግጸሉ ግቡእ ይመስለኒ። ስለዚ ሎሚ ኵልና ኤርትራውያን ምቝዛም ገዲፍና ኣብ ውሽጥና ንዘሎ ፍልልያትን  ጽልእን ቅርሕንትን ገዲፍና ኣቐዲምና ሃገርናን ህዝብናን ካብዞም ባዕዳውያን በላዕቲ ኣዛብእ ነድሕን። ብድሕሪኡ ኣብ ናጻ ሃገርን ሕግን ፍትሕን ዝሰፈኖ ባይቶናን ብምዃን ውሽጣዊ ጕዳይናን ፍልልያትናን ወጽዓታትናን ክንድህስስን ከነተኻኽልን ዘጸግም ኣይኮነን።

ንእግሪ መንገደይ ከኣ ንትግራዎትን ነቶም ኣብ ኤርትራ ሕንፍሽፍሽ ንምእታው ኣብ ሶሻል ሜድያ ለይትን መዓልትን ዝቃለሱ ዘለዉ ዘይለባማት ደቂ ሃገርን ክህቦ ዝደሊ ምኽሪ ኵሉ ጸረ ሃገርን ህዝብን ጸይቅታት ኣይዕወትን ኢዩ።  ታሪኽ ግን መን እንታይ ገሩ እንታይ ሰሪሑ እንታይ ተዛሪቡ ምምዝጋብ ኣይገድፍን ኢዩ'ሞ ህዝቢ ኤርትራ ገርሂ እምበር ዓሻ ከም ዘይኮነን ፈታዊኡን ጸላኢኡን ብግብሪ  ይርእዮን ይዕዘቦን ስለዘሎስ ንዘረባን ሽሕጣንን ዓመጽቲ ንምልላይ ዘሸግሮ ኣይመስለንን። ተግባራቶም ንኽሓስቡሉን ከተኻኽሉን ጸረ ሃገርናን ህዝብናን ዘካይዱዎ ዘለዉ ቃልሲ ከቋርጹዎ ከኣ  ንላበዎም።

ኣብ መደምደምታ ከኣ ከምቲ መስከረም ኣቕሪቡዎ ዘሎ ጸዋዒት እቶም ሓልዮት ህዝብናን ሃገርናን ዘለኩም ደቂ ሃገር እሞ ብውድባት ኮነ ሲቪካዊ ማሕበራት ወይ ናይ ይኣክል ምንቅስቓሳት ጥርኑፋት ዝዀንኩም  ብዝከኣል መጠን ሚዛንናን ዓቕምናን  ምእንቲ ክርድኦ ንዕኡ ነዚ ዓጃው ናይ ኢትዮጵያ መራሒ እውን ይኣኽለካ  ክንብሎ ይግባእ ። ህዝቢ ኤርትራ ነንሓድሕዱ ፍልልያት ይሃልዎ ኣይሃልዎ ብዘየገድስ ኣብ ሓልዮት ሃገሩን  ድሕነትን ህዝቡን ክብረቱን ክትመጾ ከሎኻ ግን  ሓደ ኣካል ኰይኑ ከም ዝሰርሕን ዝከላኸልን  ክንምህሮ ይግባእ።

እዚ ንሃገሩን ህዝቡን ብሰላም ከምሓድር ዘይከኣለ ናይ ፖለቲካ ቆልዓ ዝዀነ ዓጃው መራሒ ኢትዮጵያ ኣቢይ ኣሕመድ  ከኣ ንኤርትራ በቶም ጀጋኑ ደቃን ብታሪኻን  እምበር ብኢሳያስ ክመዝናን ክግምግማን ሓጥያት ኢዩ። እዚ ካብ ሕጻንነቱ ካብ ወዲ ሸውዓተ ዓመት ዕድመ ጀሚሩ ብናይ ስልጣን ሕልሚ እናተነበየ ኣብዚ ዝበጽሔ ፍሹል መርሒ ኢትዮጵያ  ከኣ እንተኽእልካ ህዝብኻ ብሰላምን ብቕሳነትን ኣናብር። ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎካ ሕልሚ ግን ሕልሚ ሃይለ ስላሰን መንግስቱን ከም ዝኸውን ፍለጥ ክበሃል ኣለዎ። ወድሓንኩም።

ዓወት ንቓልሲ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን

ቀለታ ኪዳነ (ሎንዶን)
 

 

ህጹጽ መጸዋዕታ ንሓባራዊ ጋዜጣዊ ምግለጺ፡
 ህጹጽ መጸዋዕታ ንፖለቲ
ዊ ውድባናን ሲቪካዊ ማሕበራትናን።
ድሕሪ ሰለፋ እንታይ ተረፋ ትኾነና ኣላ እዛ ጉዳይ...

ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቢይ ኣሕመድ፡ ኣብ ጽንብል መኽፈቲ
ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝተሃንጸ ማእከል መዘናግዒ ናይ ሓድነት ፓርክ ኣብ ዘስመዖ መደረ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ክውክሎ ከምዘፍቀደሉ ብምግላጽ፡ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምድና ክሳብ ውክልና ምሃብ ስለዝበጽሔ እንቋዕ ኣሐጎሰኩም ክብል ንተዛሪቦ፡ ፖለቲክዊ ውድብትን ሰልፍታትን ብሓድነት ብናይ ሓባር ጋዜጣዊ መግልጺ ቁጥዓ ህዝቢ ክገልጻን ክኹንናን መጽዋዕታ ይግበረለን ኣሎ። ድምጺ ህዝቢ ክኾና ብናይ ሓባር ጋዜጣዊ መግለጺ ክኹንና ህጹጽ: ግዜን ምዕጥጣይን ዘይፍቅድ ጠለብ ህዝቢ እዩ። ( meskerem 10/14/2019 10:20:31 AM)
 

ቀ.ሚ ኢትዮጵ ዶ/ር ኣብዩ ኣሕመድ ተገሊጹ። ኣብ'ቲ መደረ መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኡጋንዳ፡ኬንያ፡ ሶማልያ፡ጁቡቲ፡ደቡብ ሱዳን ብኣካል ዝተሳተፉ ምንባሮም ክጥቀስ እንከሎ ብወገን ኤርትራ ግን ባዕሉ ቀ.ሚ ኢትዮጵያ ብፕረሲደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ከም ዝተወከለ ንዝቀረበሉ ዕድመ ገሊጹ። ቃል ብቃሉ ከም'ዚ ዝስዕብ "ፕረሲደንት ኤርትራ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ክውክሎም ዝገበሩለይ ዕድመ መሰረት ናይ ክልተና ሓሳብ ብሕጽር ዝበለ የቕርብ። ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራ ክሳብ'ዚ ደረጃ ውክልና ዝተዋህበና ምብጽሑ ከኣ እንቋዕ ደስ በለኩም" እዩ

 

 

Image may contain: text

Eritrean soccer players who defected
say they live in fear

By JUSTIN LYNCH  AP  10/14/2019

PALERMO, Italy (AP) Soccer gave Mewal Tesfai Yosief hope in an Orwellian nation, a job in a country of forced military conscription and, possibly, freedom at last.

After scoring two goals for Eritrea's national under-20 soccer team during a tournament in Uganda late last month, Mewal defected with three teammates. But after applying for asylum they are in hiding in Uganda, fearful that authorities from home are looking for them.

"The only way for you to survive is by getting out (of Eritrea) and we all know this," Mewal told The Associated Press in a telephone interview this week. "I had to take this opportunity because if I didn't take this one who knows how long it would have taken me."

Eritrea's government under President Isaias Afwerki is one of the most tightly controlled regimes in the world, ranked with North Korea and Syria by Freedom House. Opposition parties in the East African nation are prohibited, and human rights monitors say an independent judiciary is nonexistent. Eritrea's system of indefinite national service and forced military conscription are meant to control the population, according to Human Rights Watch.

Questions sent to Eritrea's soccer association and government brought no response.

The four young Eritreans described their life as part-time soccer players and part-time military conscripts, where they were required to build roads, guard buildings and follow the army's whims. Though they had special status as soccer players they were still arrested for basic activities like walking in the street in a group.

"If you are more than two people hanging out there is always suspicion that you are organizing something," said one player, Hermon Fessehaye Yohannes. Everyone is required to have "permission papers" from the government that allows them to travel in the streets, the players said.

Hermon recalled being stopped one night while walking from his work to his home, a distance of roughly 100 meters. His permission papers were at home and a policeman stopped him and refused to listen to his pleas.

"He started beating us up with a stick," Hermon said, asserting that he was then briefly taken to jail. "This is our daily normal life, this is how we live."

It was impossible to independently confirm the incident.

Eritrean athletes, especially soccer players, have been known to defect while traveling abroad. In 2012, 17 soccer players defected while in Uganda. Some players reportedly have been forced to pay a bond worth nearly $7,000 to ensure their return.

The newly defected players said their interest in soccer was sparked by the professional team Manchester United. While playing in the streets of the capital, Asmara, they heard that the team was the best in the world.

"They were our first inspiration," Mewal said.

The players said their love of soccer transformed into a way to support their families and eventually escape the country.

"I knew since I was a child the only way to get out of Eritrea was to be a footballer," said Simon Asmelash Mekonen.

The players said their escape plan began when they landed in Uganda. "The previous days whenever we tried there were a lot of people guarding over us, watching us, it was just impossible," Mewal said.

But after defeating Zanzibar and scoring five goals, the team was in a celebratory mood. The players asked permission to go for a walk, then called the only person they knew in Uganda and defected.

But now they fear that Eritrean authorities are searching for them as they wait for word on their asylum claims with the Ugandan government.

"We don't know what will happen to us next," Hanibal Girmay Tekle said. "We cannot go outside."

The lawyer representing them, Kimberley Motley, said in a letter to the United Nations requesting support that "my clients believe that they will be repatriated back to Eritrea by the authorities and therefore respectfully request to be resettled to another country." The letter describes how the players were forced into military service at the age of 17.

A spokeswoman for the U.N. refugee agency in Uganda, Duniya Aslam Khan, said Uganda's government is responsible for granting asylum and that she could not share information regarding the players' claims.

A spokesman for the office of Uganda's prime minister, Julius Mucunguzi, said he wasn't aware of the asylum claim but said the Eritreans might not have included the detail that they are soccer players.

"Our doors are open to anyone from anywhere who is seeking safety and security and is fleeing from danger," he said. "The doors of Uganda are open to get the safety they need."

Mewal said he just wants to go "somewhere safe."

ኣገዳሲ ሓበሬታ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ "ትንሳኤ ኤርትራ" ይኣክል ስቶክሆልም

Image may contain: text
 

ኣገዳሲ ሓበሬታ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ "ትንሳኤ ኤርትራ" ይኣክል ስቶክሆልም

 
 

ኣገዳሲ ሓበሬታ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ "ትንሳኤ ኤርትራ" ይኣክል ስቶክሆልም ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝተኻየደ ኣኼባ ትንሳኤ ኤርትራ ደለይቲ ፍትሒ ስቶክሆልም፡ ንሃገር ሽወደን ዝውክል ባይቶ ማሕበረ ኮም ኤርትራውያን ንምቋም ኣብ ዝተኻየደ ነዊሕ ቃልሲ'ዩ። ብፍላይ ድሕሪ ህዝባዊ ናዕቢ 'ይኣክል" ህዝቢ ሽወደን ምስ'ቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከብ ውጹእ ህዝቡ ንምሕባር፡ መዓልቲ ነጻነት ንምኽባር ኣብ ዝተኻየደ ጽንብል ነቲ ባዕሉ ዝተበገሰ ምንቅስቓስ "ትንሳኤ ኤርትራ" ንምንቅስቓስ ይኣክል ብሕድሪ ተዋህቦን ዝተዛዘመ ዕዉት ጽምብል ኣካይዱን። ንክልቲኡ ዕማማት ማለት ማሕበረ ኮም ኣብ ሽወደን ንምቋምን፡ ይኣክል ኣንጻር መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ህዝቢ ንምጥርናፍ ብቀጻሊ ክካይድ ዝጸንሐ ንጥፈታት ግዚያዊት ሽማግለ ቆይማ፡ ድሮ ስርሓታ

 


 

No photo description available.

#Eritrea, #Eritreanews, #Yiakl, #yaikl

Building a strong and inclusive Yiakl movement in DC. brick by brick.
Looking good DMV!!
( Brief eyewitness report, meskerem)

10/14/2019 
It was a milestone meeting that will uplift the spirit of pro-democracy forces in the DMV, around the nation and the world. As what happens politically and diplomatically in DC is felt around the world, what happened in last Saturday's meeting will also have profound uplifting impact on the fight for democracy and justice all over. All eyes are on DC!!

Building a strong and inclusive movement, brick by brick

DC Yiakl is not rushing to create a Bayto Yiakl. It is soaking and benefiting and using the experiences of other Yiakl sister cities; taking in the good and staying away from the mistakes and stumbles. Moreover, there are huge opportunities and challenges that need to be properly understood and carefully addressed and handled.

DC is a pioneer in the fight for justice and democracy; in DC, first all-inclusive conference in 1999, first demonstration in front of the Eritrean Embassy in 2000 and first opposition radio program in 2000. Unprecedented demonstration, symposium and festival this summer is an attestation to what can be achieved in DC by creating a people's movement where all Eritreans without exclusion take ownership of the Yiakl movement.

It is with this history and backdrop of struggle as point of strength and asset that DMV Eritreans are moving to reclaim their role  as leaders, facilitators, liaison, and organizers to benefit the struggle for democracy and justice. They intend to do so by creating DMV-wide strong and inclusive Yiakl movement.

DMV Yiakl leadership has been conducting meetings to discuss how to organize DMV-wide meeting to create and launch Bayto Yiakl and Yiakl movement. To this effect and based on strong recommendations from participants of the numerous meetings, the three hard-working, a bit-slow, but deliberate Yiakl representatives, Freta Solomon, Mahfuz Denish and Tekeste Beraki established a committee to reach out and initiate dialogue with different organizations and entities that have stake in the movement. This committee met with the leadership of ECJ and after a lengthy discussion made things to move to where they are today.

ECJ Endorses Yiakl Proposal: DMV Yiakl Constitution

In the aforementioned meeting on Saturday 08/10/2019 in SE,DC., and after constructive and mature discussion, the meeting that was called last Saturday by the Eritreans for Justice (ECJ) board to discuss the proposal, by majority vote of the membership meeting, endorsed the proposal.

It was a great milestone in the journey to create a strong, inclusive, sustainable and unified Yiakl movement in the heart of the world's power center.

"Multi-national, inclusive, diverse, where no one is left behind" seemed to be in the minds of those who attended the meeting. One participants stated, with many nodding their heads in support, that, we in DMV, need to create a movement where no one is left out or excluded. A brother dotore said, we should look for our people, find them and bring them to this great people's movement. He called for the august meeting to reach out and make the the emerging youth, women and professional groups, veteran opposition as well as civic organizations to be part and stakeholders of the DMV Yiakl movement.

"The time when our meetings are attended by few should end. Massive campaign in social media and other means should be conducted to bring large numbers to the meeting", added a brother who pledged to take meeting invitation flyers to all areas where Eritreans congregate.

It was an uplifting meeting.

Looking good DMV!!!

ግዜ ሂብካ: ጽዑቕ ህዝባዊ ወፈራን ምልዕዓልን ከድሊ እዩ።

 
ይኣክል ዲሲ፤ ንትጽቢታት ህዝቢ ክበቕዖ ድዩ?

ዲሲ ተጠማቲት ናይ ቀልሲ ግንባር..ግን ነዚ ትጽቢት ዝበቅዕ ምንቅሳቓስን ምልዕዓልን ምድላውን ይርኤ ኣሎ ድዩ?

ኤርትራውያን ዲሲን ከባበኣን ናይ ይኣክል ባይቶ ኣብ ምምስራት እብ ዝነጥፍሉ ዘሎዉ ግዜ፡ ንመንፈስን ዕላማን ይኣካል ማእከል ዝገበረ፡ ሰፊሕ፡ ስጡም፡ ኣሳታፊ፣ ብዙሕነት ዝመለለይኡ ውደባ ክገብሩ ትጽቢት ይግበረሉ እዩ ዘሎ። ብብግዚኡ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዝርኤ ዘሎ ሰፊሕን ሕኑንን ተሳተፎ ህዝቢ ንተቓለስቲ ዲሲን ከባቢኣን ሓያል ብድሆ እዩ።

ዲሲ፡ ማእከል ቃልሲ ንፍትሒ ስለ ዝኾነት፡ ኣብዚ መድረኽ ህዛቢዊ ማዕበል፡ ኣገዳስን መሪሕ ግድን ክትጻወት እዩ ትጽቢት ዝግበረላ ዘሎ። ነዚ ንምብቃዕ ዓቢን ከቢድን ሓላፍነት እዩ። "ዲሲ እንተሰኒፎም ወይ ጸገም እንተገሮም፣ ቃልሲ ይኣክል ክህሰ እዩ" ዝብሉ ኣይሰኣኑን እዮም።

ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዲሲ፡ ናይ ኣመሪካ ኮንግረስ ኣብ ዲስ፡ ናይ ዓለም ኤምባሲታት ኣብ ዲሲ፡ ወጻኢ ጉዳይ ኣመሪካ ኣብ ዲሲ..ዝበዝሔ ኤርትራውያን ዝቐመጡሉ ካባቢ ዲስ ..እዚ ጸጋታትን ዕድላትን ሕሉፍ ናይ ቃልሲ ታሪኽ ዲስን ንዲሲ ተጠማቲት ናይ ቃልሲ ግንባር ይገብራ።

እንተኾነ፡ ልዕሊ እዚ ኣብ ኩሉ ከተማታት ዓለም ዝግበር ዘሎ ናይ ይኣክል መስራቲ ኣኻብታትን ውደባን ትኸወን፡ ካብኡ ብዝተረፈ፡ ማዕረኡ ክትከውን ይግብእ እንተተባህለ ዘይወድዓዊ ትጽቢት ኣይኮነን፡፡ ግን፡ ነዚ ትጽቢት ዝበቅዕ ምንቅሳቓስን ምልዕዓልን ዝካየድ ዘሎ ኣይመስልን። ጽብብ ከይትብል ይፍራሕ እዩ ዘሎ። ከም'ቲ ዝጸንሔን ዝርኤ ዘሎ ኣካይዳን፡ ማለት፡ እቶም ኣብ ምንቅስቓስ ዝጸንሑን ዘለዉን፡ እንተ ብስልኪ እንተ ብተክስት እንተ ብኢመይል ተጻውዊዖም ንበይኖም ከይገብርዎ እሞ ብኩሉ ሸነኹ ጸቢብ ከይከውን ብእዋኑ፡ ቀያሕቲ ናእሽቱ መብራህቲ ውልዕ ውልዕ እየን ዝብላ ኣለዋ።


ግዜ ሂብካ: ጽዑቕ ህዝባዊ ወፈራን ምልዕዓልን ከድሊ እዩ።

ባይቶ ይኣክል ንምትካል ኣብ ኣመሪካ ካናዳ ኣውራጳ ከምኡ'ውን ኣውስትራልያ ዝተገበረ መስራቲ ኣኻባታት፡ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብዝሒ ህዝቢ ዝተሳተፎ ምንባሩ ኣብ ዜናታት ንዕዘብ ኣለና። እዚ፡ ብዝሒ ተሳታፊ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ፡ ተሳትፎ መንእሰያትን ደቀ-ኣንስትዮን ጎሊሁ ዝተራእየሉ ዕዉት ኣኸባታት እዩ ነይሩ። እዚ መስራቲ ኣኸባታት፡ ብቐሊሉ ዝመጸ ዘይኮነስ፣ ግዜ ተወሲዱ፡ ጽዑቕ ህዝባዊ ወፈራን ምልዕዓልን ከም ዝተገብረሉ ካብ ወደብቲ ዝተርኽበ ሓበረታ የረጋግጽ።

"ኤርትራውያን ኣብ ዝርከብሉ፡ ገዛ-ገዛ እንዳኸድና፡ እብ ቤተ-ክርስትያናት፡ መጻጊድ፣ ኣብ ቦታ ንግዳዊ ትካላት (ታክሲታት ደው ዝብላሉ፡ ቤት መገቢ)ተዋፊርና ሰፉሕ ዕዉት ኣኸብታት ክንገበር በቒዕና" እዮም ዝብሉና ዘለዉ፣ እቶም ዝወደቡ።


ሕጂ እንተስፍሕዎ' ምብር ተደዋዊሊም እዮም ዝገብርዎ ነሮም..

ከምዚ ዓይነት ሓሜታ ጸኒሑ እዩ። እቶም ንወዕሎ ዲሲ ከም ሰብ ወራይ ኮይኖም ዘዓወቱ ኣሕዋትን ኣሓትንን: ንህዝቢ ዲሲን ከባቤኣን ግን ዛጊት ኣብ ኣኸባታት ይኣክል ብብዝሒ ከሳትፍዎም ኣይከኣሉን ዘለዉ። እቶም ካብ ዲሲን ከባቤኣን ኣብ'ታ ናይ ሰሜን ኣመሪካ ባይቶ ዝተወከሉ ሰለስተ ኣባላት ዘካየድዎ ኣኸባታት: ብመጠን ብዝሒ ህዝቢ ዲሲን ከባቢኣን: ቁንጣሮ እዮም ነሮም እንተተባህለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ንምንታይ ዝብል ሕቶ ክምለስ ዝግብኦ እኳ እንተኾነ፡ ሕጂ፡ እቲ ዝጸንሔ ጸቢብ ኣካይዳ ብምስፋሕ፡ ኣቐዲሞም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ዘይተሳተፉ ምርካብን ኣብዚ ታሪኻዊ ናይ ምስረታ ኣኻባ ከሳተፉ ብመዕዳማን ጽዑቕ ህዝባዊ ወፈራን ምልዕዓልን ክግበር ጻዕሪ ምክያድ ዘደሊ ይመስል። እዚ ከይገበርካ ተጓይኻ ኣኸባ ምግባርን ኣካየድቲ ምምርጻን ሓያል ናይ ይኣክል ውደባ ክፍጥር ኣይክእልን፡፡

ናይ ሓደ ወርሒ ጹዑቕ ህዝብዊ ወፈራ ኣብ ዲሲ ከድሊ እዩ..

ነዚ ንምግባር፣
  1.  ብውሑዱ ናይ ሓደ ወርሒ ጹዑቕ ህዝብዊ ወፈራ ኣብ ዲሲ፡ መሪላንድ፣ ቨርጂንያ ወፈራ ክግበር፡ ነዚ ዝፍጽማ ናይ ምልዕዓል ኮሚተ ክቖማ፡
  2.  ቀዳም-ቀዳም ክሳብ ዕለት መስራቲ ኣኸባ ብዛዕባ ምስረታ ባይቶ ይኣክል ኣብ ረድዮ ረክላም ክግበር
  3. ንኣኸባ ዝዕድም ወረቓቕቲ (ፍላየር) ኣብ ቤተ-ክርስትያንትን መሳጊድን ኣብያተ ንግድን ክዝርጋሕ። ኤርትራውያን ዝኣትዉዎ ቤተ መግብን እንዳ ቡንን ናይ መግቢ መሸጣ ትካላት ( Safeway, Giant, Shoppers)
  4. ቅድሚ ከልተ ሰሙን መዓልቲ ኣኸባ፣ ኣብ ህቡባት ሚድያታት፡ ኣሰና፡ ኤሪ-ሳት፡ ፋኑስ ነተዎርክ፡ ረድዮ ኤረና..ክቃላሕ ምግባር

    መስከረም 10/14/2019
 
 
 
Image may contain: text
"ኣታ! ኮፍ ኢለ ከለኹ ትሸነለይ"
ሓደ ሓያል እየ ዝብል በዓል በትሪ፡ ንሓደ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ወዲ ዓዱ፡ መሸኒኡ ኣውጺኡ፡ እንዳረኣዮ ኣብ ገጹን ርእሱን ጨራዕራዕ እንዳበለ ይሸነሉ። እቲ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ከይተስኤ ናብኡ ኣንቃዕሪሩ እንዳረኣየ
"ኣታ! ኮፍ ኢለ ከለኹ ትሸነለይ" ይብሎ። "ሙሽሙሽ፡ ተሲእካስ እንታይ'ደኻ ከይትገብር ኢለካ" ይብሎ። እዚ ኣቦታት ዝዛረብሉ ምስላ፡ ንኩነታት በትሪ-ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኢሰያስን ዓቃል ህዝቢ ኤርትራን ይገልጽዶ።

Image may contain: text
 

div class="feedgrabbr_widget" id="fgid_eeee8f05ecc17f047cfefe4b4">

Official Eritrea Ministry of Information  Facebook

 

   

 

 
 
 

Asmara July 9, 2018
 
 
 
 
 
 
 >