Badime: Awarded to EritreaEritrean Liberation Flag ;;..
Forum;Contact;Webmaster;
Problem reading Tigrinya?; Install these fonts: GeezUnicode | GeezMahtemUnicode | GeezTypenet
ShabaitEPDPEPDFENSFEDPELFFarajetIslamic IslahAdulis-ArabicRubAnsabaCDRIEEDAAlenalki
;ELF Reunion FBArkokobayGeregerSudanSomalia
AljazeeraEthiopiaYemen DjiboutiKenyaVOASudan News Agency;
Adoulis;| Alenalki | Alnahda |Asena | Asmara-online |Asmarino | Awna |; Capitaleritrea | Dehai |Dekebat | Gereger | Hidri | Jeberti | Madote | ;Meadna |Tesfanews |Togoruba| ER-UNDP |Zemen | ;Radio Erena |Live EYSC Facebook | ;Ethsat.com | RadioAserna | QieNit |;KNON;Radio Dallas |;Voice of America -Tigrinya |; Voice of Eritrea -DC | Voice of Eritrea-Halifax ;|;;People's Voice of Eritrea;| meskerem |video archives;|;meskerem youtubes

Past Postings? Visit Erigazette.org
 
 

ኣመሪካ ንሓረበኛታቶምን ታሪኾምን ዘርእይዎ ክብሪ፡ ትምህርቲ ንቀጽሪ ብቱኻትን ልሙሳት "ገዳይም ተጋደልትን ዳፍላን""


 

ቀበጥበጥ ቀጽሪ ብቱኻት የብቅዕ!!!

ፈሪሳውነትን ይምሰልናውነትን ቀጽሪ ብቱኻት ሆላንድ አንክቃላዕ። 
ትሕተ-ሃገራዊ ኣኸባታቶም ብጓይላ ከሰንዪ። ጽንብል ናጽነትና ሓራም ክኸውን።

 "እቲ ዝገርም ኣብቲ ንዕኦም ዝጥዕሞም ኣጋጣምታትን ሰሚናራትን ብባንድንጓይላን እናገበሩ፡ ነቲ ህግደፍ ዝገብርዎ ጓይላ ምቕዋሞም እዩ።"
Abede Tesfay
 

 "ናጽነት ኤርትራ ዘየኽብር ተቓዋማይ
ኤርትራዊ ኣጀንዳ የብሉን፡"
Abede Tesfay

Abede Tesfay  From FaceBook
መበል 26 በዓል ናጽነት ኤርትራ ብደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ እምበር ብተቓወምትስ ብዕሊ ኣይተባዕለን
ኣብ ሃገረ ሆላንድ ፣
እቶም ደገፍትን ተደናገጽትን ህግደፍ ከምቲ ዝተለምደ ጌይሮም ኣብዕሎሞ፣ ሃገራዊ በዓል ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዜጋ ከብዕሎ ግዴታ ኣለዎ፣ እቲ ኣበዓዕላ ብብህላዊ ጸወታ ይኹን ንዕኡ ዘንጸባርቕ ሰሚናራትን፡ ምስ ዝብላዕ ዝስተ ናይ ሓጎስ መልክዕ ሒዙ ክበዓል ይግባእ። ገሊኦም ተቓወምቲ ኢና ዝብሉ ግን ብዕላማ ክባዓል ከምዘይብሉ፡ መዓልቲ ጸልማትን ባርነትን እዩ ብምባል ዘካየድዎን ዘናፈስዎን ጎስጓስ ሰሪሑ እዩ። ገለ ተቓወምቲ እኳ ብሸለትነት እየ ዝብሎ'ምበር ብካልእ ኣይመስለንን፡ ዝበዝሑ ግን ተሓሲሞሞ እዮም። ናጽነት ኤርትራ ዘየኽብር ተቓዋማይ ኤርትራዊ ኣጀንዳ የብሉን፡ ፡እቲ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ዝብሎ ኩሉ ናይ ይምሰል እዩ፣ካብኡ ሓሊፉ ብንፋስ ጎዶቦ ዝጽፋዕን ካልእ ዕላማ ኣብ ልዕሊ ናጽነትን ልኡላውነትን ኤርትራ ዘልዎ፡ኣብ ዝተበከለ ፖለቲካ ከባቢ ዝዕንድር፡ ናይ ባዕሉ ቅልውላው መንነት ዝፈጠረ ኣጉል ዜጋ ኣዩ። ኣብ እዋን በዓል ናጽነት ገለ ሓደጋ ናይ ባሕሪ ኣጋጢሙ ነይሩ ኣዩ፣ እዚ ሓድሽ ሓደጋ እናሰማዕካ ጓይላ ኣይግበርን'ዩ ኩልና ንቕበሎ ሃንደበት ዝመጸ ሓደጋ'ዩ፡ ብሃናጺ ሰሚናርን ዝኽሪ ሰማእታትን በዓልካ ክትጽምብሎ ግቡእ ነይሩ። ኣቲ ዘዛርብ ዘሎ ጉዳይ እቶም ሃገራውነቶም እናነቕዐን እናተሰብረን ዝምጽእ ዘሎ ተቓወምቲ ስም ኤርትራ ተጸይኖም ትግራዎት ኢና፡ ትግራይ እምበር ኤርትራ ዝብሃል መንነት ይኩን ሃገር የለን፣ምዉት እምበር ስዉእ የለን፡ ኣብቃልሲ ንናጽነት ዝብሉ ኣዕነውቲ ዕሱባት፡ ገድሊ ኤርትራ ሽፍታ ነይሩ ኢሎም ዝጥቅኑ ኣእምርኦም ዝሰሓቱ ኤርትራውያን'ዮም፡ ብዕለት 07-5-2017 ኣብ ዛንዳም ዝተባህለት ከተማ ሆላንድ ዝተገብረ ሰሚናር፡ ነቲ ዕዉት ናይ ቨልድ ሆቨን ሰላማዊ ሰልፊ ንምግምጋም ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ፡ ብዙሕ ደላይ ለውጢ ዝተሳተፎ እኳ እንተነበረ፡ ካብቲ ገምጋም ወጻኢ ሸፋቱ ሳሕል እናበልካ ምምዳርን ግጥምታትን ምግዋሕን ተልእኾ ዕንወት እናተመሓላለፈ ኣካየድቲ ናይቲ ሰሚናር የጣቕዑ ነይሮም፡፡ ኣብ መንጎ ገዲፍናዮ ዝኸድና እውን ኔርና ማለት እዩ፣ ካብኡ ሓሊፍካ ብዙሕ ነቲ ቃልሲ ሓጋዚ ዘይኮነ ዘረባታት ሰሚዕና ኢና፣ እዚኦም በዓል ናጽነት ኣየብዓሉን እንተተባህለ ንዓይ ኣይሓደሰንን ። እቲ ዝገርም ኣብቲ ንዕኦም ዝጥዕሞም ኣጋጣምታትን ሰሚናራትን ብባንድን ጓይላን እናገበሩ፡ ነቲ ህግደፍ ዝገብርዎ ጓይላ ምቕዋሞም እዩ።

ኤርትራ ብናጽነታን ልኡላውነታን ንዘልኣለም ትንበር።

 

ጽምብላት በዓል ናጽነትና 2017

Eritrean Independence day celebration in dc 2017

Helen Meles Independence Day Song 2017 (New)

Eritrean Independence Day in Las Vegas May 24,2017

26th Eritrean Independence Alamin Hasebela

26th Eritrean Independence day in Bergen, Sweden

26th ERITREAN INDEPENDENCE London UK
Published on May 21, 2017

 

26th Eritrean Independence
Day Leeds, UK  2017

#Eritrean Independence Day 2017 Celebration in Italy

Eritrean Independence Day 2017 Bern, Switzerland

Happy Eritrean independence day Denver 5/20/2017

Eritrea 26th Independence Day Birmingham uk 2017 Opening with Gujule Walta.

Eritrean music, ጽንብል መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ
 ሽወደን 2017

Eritrean Independence day 2017 Holland

26th Eritrean Independence Day Birmingham 2017

 

ካበይ:ኣበይ:ናበይ:
ሃብተ ገብረ (ችፓላ) 18 ግንቦት 2017

     ዓውደ ዘተ ካበይኣበይናበይ ኣልዒልና ኣብ እንዝትየሉ እዋን፡ ሓደን ቀንድን መሰረታዊን ሕቶ፡ ህግደፍ ሰፊሕ ሱታፌ ኤሪትራዊ ዜጋ ኣብ መኣዲ ዓወደ ዘተ ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ኸረጋግጽ ይኽእልዶ ዝብልዩ። ነዚ ቀሪቡ ዘሎ ሕቶ ንምምላሽ፡ 23 ዓመታት ንድሕሪት ተመሊስና ተመክሮ ህግደፍ ክንግምግምን፡ ክምስረት ከሎ ኣብቲ ሃገራዊ ቻርተሩ ኣስፊርዎም ዝርከብ ውድባዊ መትከላቱ ትግባሬኦም ኣብ ባይታ እንታይ ከም ዝመስል ክንድህስስን ክንግደድ ኢና። ዕማም ምግምጋም ተመክሮ ህግደፍ ንኣባላቱ ጥራይ ዝግደፍ ወይከኣ ዝምልከት ዘይኮነ ንኹሉ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገሩ ዝግደስ ኤሪትራዊ ዜጋ ይምልከቶ ኢዩ በሃላይየ። ስለምንታይ፡ ህግደፍ ተሰኪምዎ ዝጸንሐን ዘሎን ንብድሕሪ ሕጂውን ክስከሞ ትጽቢት ተነቢሩሉ ዘሎ ሃገራዊ ሓላፊነት ከቢድን ንህላዌ ሉኣላዊነታ ዘውሓሰት ሃገርን መጻኢ ዕድል ህዝቢ ኤርትራን ወሳኒ  ስለዝኾነ።

Read More
 

ርእይቶይ ኣብ  ልዕሊ
“ፕረሲደንት  ሃገረ ኤርትራሲ  የዕዘምዝም?”
 ዝብል ሓተታ  መርበብ ሓበሬታ መስከረም

ቀለታ ኪዳነ

ኣቐዲመ  ንመስከረም  ነቲ ኣሰደማሚ ዝበሎ ኣርእስቲ ምልዓሉ  ከየመስገንኩዎ ክሓልፍ ኣይደልን። ይኹን እምበር ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዝርኤን ዘይርኤን ዝስማዕን ዘይስማዕን ዘሎ ኣስደማሚ ግን ቆጺርካ ዝውዳእ ኣይኮነን።  ቀጺለ  ኣብቲ ፕረሲደንት ሃገረ ኤርትራሲ የዕዘምዝም ዝብል ኣርእስቲ ክዛረብ  ከሎኹ ፕረሲደንት ሀገረ ኤርትራ ኣብቲ  ብምኽንያት ብዓል ናጽነት ኢሉ ዘካየዶ ቃለ መጠይቑን  ዘልዓሎ ኣውዒሉ ዘሕድር ብዛዕባ ናይ ማይ ቦጣት ክዛረብ ከሎ ብርእይቶይ የባጩ  ኢዩ ነሩ እምበር ኣዕዘምዚሙ ዝብል እምነት የብለየን።

ምዕዝምዛም ዝበሃል ንሓደ ካብ ዓቕምኻን ሓይልኻን ሓላፍነትካን  ወጻኢ ኰይኑ ንኽትገብሮ ዝተኣዘዝካዮ እሞ ንዘይትደልዮን ዘይትኽእሎን ጕዳይ ግበር ወይ ተቐበሎ ክትበሃል ከሎኻ ተርእዮ ናይ ምቅዋም ወይ ዘይምሕጓስ ግብረ መልሲ ኢዩ።

እሞ ኣብ ኤርትራስ መራሒ ሃገረ ኤርትራ ዘይደልዮ እንተዘይኰይኑ  ክገብሮ ዘጸግሞ  ጕዳይ ኣሎ ድዩ? ፈጺሙ የልቦን። እዛ ብዛዕባ ሃገርናን ህዝብናን ዝዝረብ ኮነ ዘካይድ ቅዋም ኮነ ባይቶ ከምኡ’ውን ኣብ ምዕራብ ኮነ ኣብ ምብራቕ ኣብ ኣፍሪቃ ኮነ ኣብ እስያ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ በይኑ ሓደ መራሒ ከም ዝደለየ ዝገብራን ክሸጣን ክልውጣን ከይተረፈ ዝኽእል መራሒ ዘለዋ ሃገርና ትጸብቕ ትኽፋእ፡ ትሃብትም ትድከ፡ ብዘይካኡ ዝሕመን ዝውቀስን ብዓል ስልጣን ኮነ ገባራይ፡ ነጋዳይ ኮነ ሸቃላይ መምህር ኮነ ወትሃደር ዋላ ሓደ የልቦን።

እሞ ስለምንታይ  ድኣ እዚ ነታ ሃገርን ህዝብን ብደቂቕ እናተኸታተለ:

 • እኽልን ዘይትን ካብ ተሰነይ  ንኸተማታት ከበሳ ከይሓልፍ 

 • ከምኡውን ጣፍን ካልእ ቀንጠመንጥን ካብ ሰራየ ብነጻ ከም ዝደለኻ ንኸተማ ኣስመራ ከይኣቱ 

 • ዶላርን ናይ ወጻኢ ሸርፍታትን ኣብ ሃገር ብነጻ ከይንቀሳቐስ፡ 

 • ሓረስታይ ከይሓርስ፡ ነጋዳይ ከም ዝደለዮ ከይነግድ

 • ለፊዕካን  ደኺምካን  ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ባንክ ዘቐመጥካዮ ገንዘብካ ከም ዝደለኻ  ከይተውእ

ብሓጺሩ እዚ ህዝብና ሓርጭን ቢሑቕን ከይተረፈ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከም ዝደለዮ ከየንቀሳቕስ ዝቆጻጸር ስርዓት  ነተን ናይ ማይ ቦጣት ከም ድላየን  ገንዘብ ህዝቢ ክዘርፋን ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክፍጽማን ንምርኣየን ወይ ንምቍጽጻረን  ስለዝሰኣነዩ ኢሉ ዝኣምን ሰብ እንተልዩ ናይ ምሕሳብ ዓቕሚ ዝጐድሎ ጥራሕ ኢዩ።  

እቲ ምኽንያት እምበኣር ብርእይቶይ ፕረሲደንት ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ዓሻን ፈራሕን ትኣዛዛይን ኣማንን ኢዩ ኢሉ ስለዝኣምን  ኵሉ ህዝቢ ሰራቒ ኰይኑ  ኣነ እንታይ ዘይገበርኩ ኢሉ ነቲ ናይ ምምሕዳሩ ጕድለትን ግስርጥናን ንኻልኦት ከላግበሎም ከሎ ዝቕበሎን  ዝኣምኖን ህዝቢ ዘሎ ስለዝመስሎ ኢዩ። ንሱ ንህዝቢ ኤርትራ በቲ ቀደም ከም ዝፈትዎን ዘምልኾን ዝፈልጦ  ጥራሕ ዘይኮነ ከም ዝተቐየረን ከም ዝጸልኦን ዝተቐየመሉን እውን ይፈልጥ ኢዩ።  እቲ ኵሉ ጸረ ህዝቢ ዝገብሮ ስርሓትን ውሳኔታትን ከኣ ኣበይ ከይበጽሕ  እንታይ ከይገብር ኢሉ ስለዝነዓቖ ጥራሕ ኢዩ።  ናይ ብሓቂ ከኣ ህዝቢ ክኣምኖ ጸኒሑ ጥራሕ ዘይኮነ እንታይ ክገብር? በይኑ ኮይኑ ኵሉ ህዝቢ ሰራቒ ኮይኑ መሳርሕቲ ስኢኑ ዝብሉ ሰባት ከም ዝነበሩን ሎሚ እውን ዋላ ይውሓዱ ከም ዝህልዉን ዘይከሓድ ኢዩ። ስለዚ ፕረሲደንትና ኵነታት ሃገሩን   ናብራ ህዝቡን  ከምዚ ዘለዎ ትሕቲ ምድሪ ንኽኣቱ  ብመደብ ዝሓዞ እምበር ስኣን ክእለት ወይ ሕጽረት ምቍጽጻር ኣይመስለንን። እቲ ጸገም ግን ብርእይቶይ ንሎሚ ክዛረበሉ ዘይክእል’ኳ  እንተዀንኩ ናቱ ዘይኮነ ናትና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ።

 ካብ  ተመክሮይን  ትዕዝብተይን  ሓቂ ክዛረብ እንተዀይነ ከኣ ብመሰረቱ ፕረሲደንት ኢሳያስ ዝነብራ ዘሎ ኤርትራን  ህዝብና ዝቕመጣ ዘሎ ኤርትራን ክልተ ንንበይነን ኢየን።  ፕረሲደንት ኢሳያስ ዝዛረቦ ኤርትራዊ ቋንቋን ህዝቢ ኤርትራ ዝዛረቦ ቋንቋን እውን   ኩሉ ትግርኛ ይኹን እምበር ፈጺሙ ኣይቀራረብን ኢዩ።  ህዝቢ ኤርትራ ንመራሒኡ ኣቐዲሙ ኣዝዩ ስለዘፍቀሮን  ዘምለኾን  ሎሚ ፕረሲደንት ኢሳያስ  ንህዝቢ ኤርትራ ዝዛረቦን ዘስምዖን ዘሎ ቋንቋ ኣብ ማንም ክፍለ ዓለም ሓደ መራሒ ንህዝቡ ተዛሪቡዎ ዘይፈልጥ ቋንቋ ኢዩ። እቲ ኣዝዩ ዝገርም ግን እዚ ኵሉ ታሪኽን ጅግንነትን ጭውነትን ልቦናን ዝነበሮ ለባም ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ከምዚ ምውዳቑ ኢዩ። ብዝዀነ ግን ዘይሓልፍን ዘይውዳእን የልቦን እሞ ህዝቢ ኤርትራ ካብዛ ብገዛእ ደቁ ኣውሪዶሙሉ ዘለዉ ናብራ ሕሰምን መከራን ክወጽእ ክልብምን ነንሓድሕዱ ክሰማማዕን  ክከባበርን ክላዘብን ይግባእ።

ዓወት ነቶም በጃ ሃገር ዝሓለፉ ጀጋኑ   ርሑስ መበል 26 ብዓል ናጽነት                                                                                                    

ቀለታ ኪዳነ

 

መስደመም!!!
ፕረሲደንት ሃገረ ኤርትራሲ የዕዘምዝም?
ስጊንጢር ምሕደራዊ ስልጣን ኣብዛ ሓላል መሬት

ፕረሲደንት ኢሰያስ፡ ምስ ህዝቡ ኰይኑ ብዛዕባ ደረት ዘይብሉ ምዝመዛ ነጋዶ፡ ገዛ ክራይ የዕዘምዝም??
ምሕደራዊ ስልጣን ናበይ ኣበለ? እታ ለጓም ኣበይ ኣበለት??

ፕረሲደንት ከምዚ ክብል የዕዘምዝም "ንሰብ ቦጥ ነጋዶ፡ ካብ ማይ ነፍሒ ንሓደ በርሚል ማይ 37-49 ሳንቲም እንዳሸጠሎም ንህዝቢ 50 ናቕፋ ከመይ ገቢሮም ይሸጡ ኢሉ መንግስቲ፡ ፕረሲደንት ኢስያስ፡ ምስ ህዝቡ ኰይኑ የ ዕዘምዝም። ስጊንጢር መንግስታዊ ስልጣን ኣብዛ ሓላል መሬት?

 ከመይ ኣብ ልዕሊ ብነጋዶ ዝረአ ደረት ዘይብሉ ምዝመዛ  ቅለጡፍ ስጉምቲ ዘይውሰድ:፡ ፕረሲደንት ኢሰያስ ቅድሚ 10 ዓመት አቢሉ ከምዚ ዓይነት ምዕዝምዛም ከስምዕ ይዝከር። በለ ኸኣ፡ ኣብ ኣመሪካ $10 ዝዋግኡ ተኒሰ ሹዝ ኣብ ኣስመራ $40-$50 ከመይ ገበሩ ይሽየጥ ኢሉ ቅድሚ 10 ዓመት ክዛረብ፡ ከዕዘምዝም ይዝከር።
 

 

 


Read More

 


ኣዋጅ ምዝገባ መሬትን ካልእ ዘይንቀሳቐስ ንብረትን ቍ.95/1997
ሓዳስ ኤርትራ መበል 26 ዓመት ቁ.230 27 ግንቦት 201
ቤት ጽሕፈት ካዳስተር    ሚኒስትሪ መሬት፡ ማይን ኣከባብን
Read More

Video Libyan Navy Return Refugees Back From International Waters by Force
www.msf.org | May 26, 2017


 

 In Libyan waters at least twenty migrants die in the sinking of a barge.
In the Sicily channel TG3 on board the Aquarius ship in Italy with a thousand people rescued at sea. Roberta Serdoz Service

Mandate Renewal of AU Mission in Somalia and Discussion of Eritrea Sanctions
 
Image result for somalia eritrea monitoring group sanction
posted on THU 25 MAY 2017 5:17 PM

On 17 May, Council members met in consultations to discuss the review. The UK apparently wanted to take stock of the positions of all members in this meeting, with the intention of drafting a presidential statement that would enshrine a road map on the way forward on Eritrea sanctions. Council members met again earlier today to brainstorm potential elements of such a text. It appears that several members are on board with this plan; however, there are divergences over the purpose of this exercise, and differences of view concerning how much value such a draft would add to the Council’s involvement on this issue, as several of the elements being discussed are addressed in previous resolutions. While a text would probably not change existing requirements on Eritrea, it could include confidence-building measures and ideas for improving the Council’s engagement with Asmara. Negotiations on a presidential statement, which would require consensus for adoption, will continue next week and may prove challenging, given the divisions among Council members on how to approach the review of Eritrea sanctions
Read More

Viva Eritrea
Amanuel Biedemariam

Image result for flying the flag of eritrea woman

  What does VIVA Eritrea mean to you? Viva is a show of support, expression of love. Simply put, Viva Eritrea stands for long live Eritrea. The question that every Eritrean and friends of Eritrea need to ask, what role to play in the future of Eritrea? Every Eritrean wants to see a happy, prosperous, [Read More…]

 

  ርሑስ መበል 26 ብዓል ናጽነት
President Isaias Afwerki Speech and Military Parade – Eritrea Independence Day 2017                  

 
 


ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ 24 ግንቦት፡ ብኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ( ኤስደለ) ዝተዋህበ ውድባዊ መግለጺ

ዝኸበርኩም ህዝብታት ኤርትራ!

ቅድሚ ኩለን ልዕሊ ኩሉን፡ ነዚ ኣብ ዓውደ-ኣዋርሕ ሓርነታዊ ቃልስኹም በሪኽ ታሪኻዊ ክብርን ዝኽርን ዘለዎ ዕለተ-24 ግንቦት፡ መዓልቲ ናጽነት ሃገርና ኤርትራ ‘’እንቋዕ ኣብጸሓኩም/ኣብጸሓና፡ ክብል እንከሎ፡ ውድብና ኤስደለ ሓበን ይስምዖ። በቲ ዘይሕለል ምዑት ቃልስኹምን መስተንክራዊ ጽንዓትኩምን፤ ሓርነታዊ ቃልስኹም ዝሓተቶ ዘበለ ኩሉ ዋጋ፡ ቦኽርን ሕሳስ ልደን ነብሲ ወከፍ ስድራቤት በጂኹም ዘረጋገጽክምዎ ናጽነት’ዩ’ሞ ደጊሙ ሓበን ይስማዓኩም ክብል ይፈቱ።

Read More

 


ህሉው ኩነታት ኢትዮጵያ ብከፊሉ
(
ካብ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ሽረ ትግራይ)

 

ድሕሪ እዚ ዘሎ ግዚያዊ ወተሃደራዊ አዋጅ ዘይቀሰነ ውሽጣዊ ኩነታታ ተደጕሉ እንበር ፍታሕ አይረኸበን። ናይዚ ጭቡጥ ምስክር አብ ዝሓለፈ ሰሙናት አብ ክልል ኦሮሞ ብዙሕ አናአሽቱ ነጥብታት ዝሓዘን ሰለስተ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ሕቶታት ዘለዎን መግለጺ ብሓደ ግዜ አብ 20 ከተማታት ተዘርጊሑ ነይሩ። እተን ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ከምዚ ዝስዕባ እየን።

 • ሃገራዊ ቋንቋና ምስ አምሓረኛ ኦሮሞኛ ክውሰኾ አለዎ።

 • ሽም አዲስ አበባ ናብ ፊንፊነ ክምለስ አለዎ።

 • ክልል አዲስ አበባ ክንጸር አለዎ ዝብል እዩ።

እዚኦምን ካልኦት ንክልል ኦሮሞ ዝምልከቱን ዘለዎም ወረቃቅቲ ምስ ተዘርገሐ ከም እንደገና ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ግቡ ወጺኡ ንኦሮሞ ክሕልዋ ቀንዩ። ክሳብ ሎሚ ግን በጀካ እቶም ነዚ ጉዳይ ጌይሮሞ ይኾኑ ተባሂሎም ዝተአሰሩ ካልእ ገዚፍ ሓደጋ የልቦን።

 

አብ ትግራይ ምስቲ ኩሉ ብዛዕባ ብልሽውናን ሰናይ ምምሕዳርን ምስ ኤርትራ ዘሎ ሕማቅ ኩነታትን ንዕቤት እዚ ክልል ተባሂሉ ካብ ግዜ መለስ ዜናዊ ስተጀመረ መገዲ ባቡር ብዘይ ርዱእ ምኽንያት ደው ክብል ተወሲኑ አሎ። አብዚ አብ ምጅማሩ ዝጠፍአ ንብረትን ገንዘብን መን ከም ዝሕተተሉ ከይተፈልጠ ተሪፉ አሎ። በዚ መሰረት እቲ ጌና ብጉዳይ ጎንደር ሕርቃኑ ዝእብዶ ዘይረኸበ ህዝቢ ትግራይ በዚ ናይ ባቡር ጉዳይ አስደሚምዎ ይርከብ አሎ። አብ ኩሉ ከተማታትን ወረዳታትን ዝግበር ዘሎ አኼባታት ፍረ ዘይቡሉ ብተን አሎ።

 

ኢትዮጰያ ብሓፈሽኡ አብ ከምዚ ዝስዕብ ኩነታት ትርከብ፤

 1.  ውሳኔ አብ ኢድ ሓደ አካል የሎን፡ ከምቲ አብ ግዜ መለስ ዝነበረ አይኮነን ዘሎ።

 2. ህጹጽ ግዝያዊ አዋጅ ግዚያዊ ህድአት እዩ ፈጢሩ፡ ፍታሕ ግን አይቀረበን። ጠለብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኦሮሞ፣ አምሓራን፣ ትግራይን አይፈትሐን ዘሎ።

 3. ገዛኢ ፓርቲ ኢሃደግ አብ ውሽጡ ዘይምትእምማን አሎ።

 4. መሪሒነት ወተሃደራዊ ሓይሊ አብ ምፍታሕ ጉዳይ ኤርትራ ተኸፋፊሉ አሎ። ወተሃደራዊ ስጉምቲ ምውሳድን ዘይምውሳድን፡ እቲ ክንዋጋእ የብልናን ዝብል ሓይሊ ዓብላሊ እዩ ዘሎ።

 5. ግብጺ አብዚ ዞና ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ንኢትዮጵያ ዓቢ ስግአት ምዃኑ አብ ህዝባ ዓቢ ሻቅሎት አሎ።

 6. በዓል ሱዑዲ ዓረብ ናብ ዓሰብ ምእታወን እቲ ኢትዮጵያ ትሓስቦ ዝነበረት ጉዳይ አፍደገ ባሕሪ ዘሪገላ አሎ።

 7. ኢትዮጵያን ዝምድና አሜሪካን አብ ዝተሓተ ደረጅኡ ምህላውን ቻይናን ሩስያን ህንድን ምስ ኢትዮጵያ ዘለወን ዝምድናታት ምድልዳሉን ኢትዮጵያ ምስ ኤውሮጳን አሜሪካን አብ ሓርፋፍ ዲፕሎማስያዊ ኩነት ትረከብ አላ።

 8. ብቀንዱ ጉዳይ ኤርትራ በየናይ መገዲ ትኸዶ ጌና አይወሰነትን ዘላ።

 

ብሕጽር ዝበለ ኩነታት ኢትዮጵያ አብ ሕማቅ ኩነታት አሎ እንተበልና ካብ ሓቂ አይረሓቅናን

 

ካብ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ሽረ ትግራይ

ናብ ሻዕብያ ቅርበት ኣለዎ ዝበሃል ፈይስ-ቡከ።

 

For More Visit Website
For More Visit Website
 
For More Visit Website

ናብ ሻዕብያ ቅርበት ኣለዎ ዝበሃል ፈይስ-ቡከ።

 

Scroll for more news

 
;

VOA Tigrinya Facebook

Eritrean Tweets