Badime: Awarded to EritreaEritrean Liberation Flag
ForumContactWebmaster
Problem reading Tigrinya? Install these fonts: GeezUnicode | GeezMahtemUnicode | GeezTypenet

Political Organizations:  Shabait | UDC | ENSF | ELF | EPDP| Zemen | Islamic Islah| enshidri.net | AlNahda
Eritrea Media|
Asena | Asmarino | Awetnayu Capitaleritrea | Dehai |Gereger Jeberti  | Madote | Meadna | Tesfanews | Togoruba|
Eritrean Civic Societies : EriPlatfrom | Medrekh
Eritrean Islamist  Media  
: |Adoulis | Farajat Awna
| Al Nahda| Islamic Islah | Al'khalas | Eritrea Islamic Conference |
Foreign Media Aljazeera | BBC | Djibouti | Ethiopia | Kenya |  |Somalia |Sudan | Sudan News Agency | VOA| Yemen |
Radio Programs: Radio Erena Ethsat.com |  RadioAserna | KNON | SBC |VOA 'Tigrinya | VOE 'DC |VOE'Halifax
 Face Books:
  Public| EYSC| Radio Erena| Hagerawu Dhnet| Meskerem|

ቀዳምነትና
ጥዕና ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝብና።
Ministry of Health Public Announcements about COVID-19
እዋጃትን መግለጺታትን ሚኒስትሪ  ጥዕና

4 መሰረታውያን ሕቶታት ንሚኒስትሪ ጥዕና ሃገርና፡

1. እንታይ የድልየኩም
2. ክንዳይ የድልየኩም
3. ካበይ ክንገዝኣልኩም
4. ከመይ ክንሰደልኩም

እዋናዊ ኣዋጃት ሚኒስትሪ ጥዕና
ሓዳስ ኤርትራ መበል 29 ዓመት ቁ.180 29 መጋቢት 2020

ይኣክል።  ከነርክበሉ ኢና ፖለቲካ !!!!
ኤእጃምናን እንኽእሎን ንግበር!!

እንዳተመላላእና  ነዛ ፈታኒት መድረኽ ንስገራ።

እዚ ሓደገኛ፡ ከጽነትና ዝኽእል ለባዳ፡ ዓይኒ ዘይብሉ፡ ደጋፍን ተቓዋምን፡ ቤተ-ሰብ ተቓዋማይ  ውይ ደጋፊይ ዘይብል፡ ሓርዩ  ዘይለክፍ ከይጸነተና፡ ኩላትና፡ ደጋፋይ ተቓዋማይ ከይበልና ንመክቶ። ብሓባር፡ ። እንተኾነ፤ ንደጋገፍ  ብሓባር ንሰራሕ፡ ካብኡ ብዝተረፈ በብዝምልና ብብዝጥዕመና ንህዝብና ንሓግዝ። ኣይንተዓናቐፍ።
ገለ ዘጋታት፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ክንሕግዝ ክብሉ ከለዉ ፤ ኣብ ደገ ኣብ ስደት ኣብ መደበር ስደታኛታት፡ ሊብያ፡ ሱዳን፡ ኢትዮጵያ ዘለዉ ደቆም ነቶም ኣብ ሃገር ዘለዉ ክንሕግዝ ክብሉ ከለዉ፡ እዚ  ምምልላእ፤ ናይ ሓላፍነት ምምቕራሕ ስለ ዝኾነ፡ እንዳተመላላእና  ነዛ ፈታኒት መድረኽ ንስገራ። መስከረም ነዚ ንምትግባር መድረኽ ምምልላእ ክኽውን ይግባእ።

   

 

 
 
 

ተሞኩሮ ቭይሮስ COVID-19 ዝለኸፉ ኤርትርዊ ተቐማጣይ ስዉድን።

2020/03/17- ሰዓት 02
ጀሚሩኒ
ኣበይ ከም ዝረኸበኒ ኣይፈልጥን እየ፡ ኣብዚ ክብል ኣይክእልን እየ።

ኮሮና ቫይረስ SOLOMUN GEBRAB Covid 19

" ከምቲ ኣብ ማስሜድያ ንካታተሎ ዘለና ኣይኮነን ምሒር ኣይንፍራሕ። ኣቐዲምና ኣብ ገዛእ ርእስና ስነ ኣእምራዊ ነውጺ ኣይንግበር። ቀሊል ከኣ ኣይኮነን ሸለል ኣይንበል። ህድእ ኢልና ጥራይ ክንገብሮ ዝገበኣናን ክንገብሮ ዘይግበኣናን ንጹር ሓበሬታ ንኣክብ። ከነተግብሮ ከኣ ኣለና። ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝንገርርና ዘሎ ከኣ ንኻልኦት ሰባት ንዘይምልካም ሓላፍነት ወሲድና ግቡእ ጥንቃቄታት ክንገብር ኣለና። "

ሰላም ኩሉኹም የሕዋት/ ኣሓት ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ኤርትራውያን የሕዋተይ። ኣነ ሓውኹም ሰለሙን ገብርኣብ ካብ ስዊደን እየ። ብመጀመርታ ንሉዑል እግዝኣብሄር ኣምላኽ ምሕረት ዘውረደለይ የመስግን። ክብርን ምስጋናን ንቅዱስ ስሙ ይኹን። ሓኻይም ልዕሊ ዓቕምና እዩ ካብ ገዛኻ ኣይትውጻእ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ባዕልኻ ነብሳኻ ትኻናኸን ምስ በሉኒ! እግዝኣብሄ ኣምላኽ ግን ልዕሊኡ ሓኪም ከምዘየለ ብተግባር ኣርኢዩኒ። እነሆ ኣብ ምሕዋየይ እየ!!! ከምኡውን ንኹሉኹም ስራቤተይ የዕሩኽተይ መሓዙተይ ኣብ ጎነይ ኮይንኩም ብኹሉ መዳይ ዝደገፍኩምኒ ዝታባባዕኩምኒ ካብ ልቢ የመስግን ካብ ኣምላኽ ርኸብዎ። ሳላ ጸሎትኩም ሕጂ ዳርጋ ሓውየ እየ። ብድጋሜ ካብ ልቢ የቐንየለይ።

እሞ የሕዋት ብዙሕ ዘረባ ከየብዛሕኹ ናብ መልእኽተይ ክኣቱ። ብዛዕባ ኩረና ቫይረስ እዩ እቲ መልእኽተይ። ኣነ ባዕለይ ሓሚመ ቀንየ ካብ ዝሓምም ሽሞንተ (8) መዕቅልቲ ጌረ ኣለኹ ካብ ገዛ ከይወጻኹ ንበይነይ። ሕጂ ግን ክብሪ ንእዝኣብሄር ኣምላኽ ይኹኖ ብጣዕሚ ደሓን እየ። ከምቲ ኣብ ማስሜድያ ንካታተሎ ዘለና ኣይኮነን ምሒር ኣይንፍራሕ። ኣቐዲምና ኣብ ገዛእ ርእስና ስነ ኣእምራዊ ነውጺ ኣይንግበር። ቀሊል ከኣ ኣይኮነን ሸለል ኣይንበል። ህድእ ኢልና ጥራይ ክንገብሮ ዝገበኣናን ክንገብሮ ዘይግበኣናን ንጹር ሓበሬታ ንኣክብ። ከነተግብሮ ከኣ ኣለና።

ተዘይተታሒዝና ብዝተካኣለና መጠን ግቡእ ጥንቃቔታት ንግበር። ከምኡውን ቁሩብ ምድላዋት፡ ንኣብነት ከም ናይ ቃንዛ፡ ናይ ረስኒ መድሃኒት፡ ጅንጅብል፡ ለሚን ወዘተ። እቶም ክትሓዙ ዝግበኦም ሒዝና ተጸናሕና ኣይጽላእን እዩ። ኣነ ኣይተገደስኩላን ኔረ። ዝኹነ ምድላዋት ከኣ ኣይገበርኩን ጸኒሐ። ኣብቲ መጀመርያ ከቢዱኒ ኔሩ። ደሓር ግን የዕሩኽተይ ናይ ረስኒ፡ ናይ ቃንዛ መድሃኒት፡ ለሚን፡ ጅንጅብል፡ ጻዕዳ ሽጉርቲ ገዚኦም ኣብቲ ኣፍደገ ገዲፎምለይ ከይዶም ካብኡ ክጥቀም ምስ ጀመርኩ ይሓይሻ።

ተተታሒዝና ከኣ ብዙሕ ኣይንሻቐል ሃዲእና ጥራሕ ግቡእ ምክንኻን ክንገብር ኣሎና። ንምፍዋስ እዚ ሕማም ነዓይ ሓገዝቲ ኮይኖም ዝረኸብክዎም ዝርዝር ኣብ ታሕቲ ክጽሕፎም እየ። ከምኡውን ምልክታት እንታይ ከምዝተሰማዕኒ ዝርዝሮም ኣብ ታሕቲ ክጽሕፈልኩም እየ። ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝንገርርና ዘሎ ከኣ ንኻልኦት ሰባት ንዘይምልካም ሓላፍነት ወሲድና ግቡእ ጥንቃቄታት ክንገብር ኣለና።

2020/03/17- ሰዓት 02
ጀሚሩኒ
ኣበይ ከም ዝረኸበኒ ኣይፈልጥን እየ፡ ኣብዚ ክብል ኣይክእልን እየ።

ምልክታት
ብርቱዕ ረስኒ
ቃንዛ ርእሰይ ጭድድ ክብል ደልየ ኔረ
ድኻም ተስሚዑኒ
ብርኪ እግረይ፡ ብርኪ ኢደይ፡ ሑቐይ ቀራጢሙኒ
ጎረረይ ቀልጢፊ ይነቅጽ ብዝዙሕ የሐመኒ፡ ማይ ብዙሕ ይጸምእ
ጎረረይ፡ ኣፍ ልበይ ዋላ ጥፍጣፈይ ክውሕጥ ከለኹ የሐመኒ ኔሩ
ድኻም ይስመዓኒ ሓይለይ ፍስስ ኢሉኒ ብጣዕሚ ይስልችወኒ ኔሩ
ኣፈይ ክኸፍቶ ከለኹ ምንጋጋይ የሕምመኒ ኔሩ
ኣፍንጫይ ተዓጽየ ከተንፍስ ይጽገም ኔረ ሕጂ እውን ደሓን እየ እምበር ኣፍንጫይ ተዓጽየ ኣለኹ
እዝነይ መጀምርታ ሰሓ ይገብረለይ ኔሩ ደሓር ግን ክትኾስ ደልዩ ኔሩ ብቓንዛ። ኣፍንጫይ ክዕጾ ከለኹ ብሓይሊ ክኸፍቶ ይፍትን ስለ ዝነበርኩ እዝነይ የሕመኒ ኔሩ።
ዓይነይ ቀይሕ ኮይኑ የሕሚምኒ ከኣ ኔሩ
ኣብቲ መጀመርያ ሽወሃተይ ተዓጽዩ መግቢ ክበልዕ ኣይከኣልኩን ኔረ፡ ተጸሚመ ብሓይሊ ክበልዕ ምስ ጀመርኩ ግን ዋላእካ ዝኾነ ምቓረት ዘይስመዓኒ ተነበረ ጽቡቕ ግን ክበልዕ ጀሚረ
ሰዓል ክስዕል ከለኹ ልበይ ፍሑቕ የብለኒ
ዝያዳ ግን ቀትሪ ደሓን ይጸንሕ ኣብ ናይ ምሸት ይብርተዓኒ ደቂሰ ምስ ሓደርኩ ከኣ ዝያዳ ይኸብደኒ።
ካልእ ናእሽቱ ዘይቀወምቲ ስሚዕታት ይስሙዕኒ ኔሮም። እቶም ብንጹር ዝስሙዑኒ ዝነበሩ ግን እዞም ብዝርዝር ጺሒፈዮም ዘለኹ እዮም።

ሕጂ ዝስመዓኒ ዘሎ
ጎሮሮ ይነቅጽ የሕምመኒ
ኣፍንጫይ ይዕበስ ምትንፋስ ይስእን ቁሩብ
ኣፍልበይ የሕመኒ ናይቲ ብዙሕ ዝስዕሎ ዝለኹ እዩ መስለኒ
ቁሩብ ከኣ ብርከይ የሐመኒ ኣሎ
ሳሕቲ ከኣ ቁሩብ ርእሰይ የሐመኒ ኣሎ
ሕጂ ግን ካብቲ ዝቐነኽዎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለኹ። ክብሪ ንእግዝኣብሄ ኣምላኽ ይኹኖ።

ንምፍዋስ ወይ ቃንዛ ንምዝሓል ዝተጠቐምኩሎምን፡ ዝጥቀመሎም ዘለኹን።
ማይ ድጋም
ጽሎት
ናይ ረስኒ መድሃኒት
ማይዉዑይ ምስ ለሚን ጅንጅብል ጌረ ምስ ተዓጠንኩ፡ ርኡይ ለውጢ ርእየ ኣዝዩ ጥቒምኑ። ነቲ ተዓጽዩ ዝነበረ ኣፍንጫይ ምትንፋስ ከሊኡኒ ዝነበረ ንቁሩብ ሰዓታት ይኸፍተለይ ኣሎ።
ማይ ዉዑይ ብጅንጅብል፡ ለሚን፡ ጻዕዳ ሽጉርቲ ጌረ ኣፍሊሐ ቀጻሊ ብብዝሒ ይሰቲ ኣለኹ እዚ እውን እቲ ቀንድን እንኮን ሓጊዙኒ ዘሎ እዩ።
ካብ ሓኪም ዝረኸብክዋ ምኽሪ ማይ ኣብ ዕሙቕ ዝበለ ጎምዓ ጌረ ብትቦ ጌረ ይነፍሖ ኣለኹ፡ ነቲ ምትንፋስ ዘጸግመካ ዘሎ ክሕግዘካ እዩ፡ ሳንቡእኻ ንኽሰርሕ ክሕግዘካ እዩ ኢሉኒ። ኣነ እውን ሓጋዚ ኮይኑ ረኺበዮ።
መግቢ ዋላ ኣቢኒ ከሎ ብሓይሊ በሊዐ፡ ሕጂ ከም ድላየይ ክበልዕ ይኽእል እየ ሕጂ ኣውን ዝኾነ ምቓረት ኣይስመዓንን እዩ፡ ናይ ምብላዕ ጸገም ግን የብለይን።
ኣብ ሓንጎለይ ከኣ ተቐቢለዮ፡ ኩሉ ናብ ኣምላኽ ገዲፈዮ! እዚ እውን ሓደ ካብቲ ንሞራለይ ከይጎድል ዓቢ ሓገዝ ዝኾነኒ እዩ።

እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ናብ ረብሓና ነውዕሎ ካብ ሻቑሎት፡ ፍርሒ፡ ኣልታዊ ሓሳባት ተኣሊና እግዝኣብሄር ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ገለ ክምህረና ስለ ዝደለየ ምኻኑ ኣሚና። ነፍሲ ወከፍና ንገዛእ ርእስና ንፈትሽ። ኣምላኽ ንዓይ በዚኩነታት እንታይ እዩ ክምህረኒ ደልዩ ኢልና ንገዛእ ርእስና ንሕተት??? ብርግጽ ከኣ ኩሉ ሰናይ ክኸውን እዩ ኣብ ግዚኡ።

ኣብ መወዳእታ እንታይ ክብል ይደሊ ኣብ ገዛእ ራስና ስነ ኣእምራዊ ጽቅጢ ኣይንግበር። ሃዲእና ረጊእና ንርኣዮ እንታይ ክንገብር ከምዘለና ከንታይ ክንገብር ከምዘየብልና ንጹር ሓበረታ ንኣክብ። ነተግብሮ ከኣ። እምነትና ኣብ ኣምላኣክና ከኣ ኣይነጉድል። ኩሉ ኣብ ኢዱ እዩ ኣጆና። ኮረና ምሕማም ማለት ዘገርም ኣይኮነን ። ከም ኩሉ ሕማም ምኻኑ ኣሚና ግቡእ ክንክን ክንገብረሉ ኣለና። ከምቲ ገጣሚት Saba Kidane ካብ ፈረንሳይ ዝበለቶ ክክክ ጋሻ ኮይኑ ካብ መጸካ ጋሻኻ ጽቡቕ ጌርካ ተቓቢልካ ምፍናው እዩ ኣጆና። ኣነ ን 8 መዓልቲ ካብ ገዛይ ከይወጻኹ ግቡእ ክንክን ክገብር ድሕሪ ምጽንሐይ። ኣምላኽ ይመስገን ብሓይሊ ኣምላኽ እነሀኹ ሕጂ ጋሻይ ኣብ ምፍናው ይርከብ። ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ጥቕሊለ ከፋንዎ ተስፋ ኣሎኒ ኣጆና። እግዝኣብሄር ኣምላኽ ንመላእ ዓለም ምሕረቱ ይልኣኸልና። ብዙሓት ዝተሻቐሉ ክህልዉ ስለዝኽእሉ ሓጋዚ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሸር ተኢልናዮ ጽቡቕ ኔሩ። ምሉእ ብምሉእ ምስ ሓወኹ ከኣ። ኣድላዪ ተኾይኑ ዝኾነ ሕቶታት ተሃሊኩም ኣሕጽር ኣቢለ ብመልክዕ ቪድዮ ክምልሰልኩም ይኻል እየ። እግዝኣብሄር ኣምላኽ ገኒሑ ይተዓረቐና፡ ንመላእ ዓለም መሕረቱ የውርድ፡ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብቓል ኪዳና ትሓልወና። ኩሉኹም ኣብ ጎነይ ኮይንኩም ብኹሉ መደይ ዝደገፍኩምኒ ስድራይ፡ የዕሩኽተይ፡ መሓዙተይ ብድጋሜ ካብ ልቢ የመስግን ንዝለገስኩምለይ ፍቕሪ፡ ተገዳስነት ብልቢ የመስግን። ክትሕጎሱ ሳላ ጸሎትኩም ብምሕረት ኣምላኽ እንሆ ቀሪበ ክሓዊ 🙏 ❤
ብዙሓት የሕዋት ዝተሻቐሉ ክህልዉ ስለ ዝኽእሉ ሓጋዚ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሸር ተኢልናዮ ጽቡቕ ኔሩ ኣጆና ክንገብሮ ዝግበኣናን ዘይግበኣናን ጥራይ ኣጸቢቕና ንፍለጥ ኣይንፍራህ።
ሓዉኹም ሰለሙን ገብርኣብ ካብ ሰዊደን እየ።
 
 

መበል 29 ዓመት ቁ. 174 ሰንበት 22 መጋቢት 2020 ገጻት 8


ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትርን፡ ነቲ ዛጊት ኣብ ሃገርና ዘይተኸስተ ኮሮና ቫይረስ ምኽንያት ብምግባር፡ ኣብ ገለ ከተማታት ሃገርና ዝርአ ዘሎ ወሰኽ ዋጋታት ሃለኽቲ ብዝምልከት፡ ትማሊ ቀዳም 21 መጋቢት እዋናዊ ሓበሬታ ኣመሓላሊፉ።

እቲ ሚኒስትሪ ናብ ኤሪና ኣብ ዝሰደዶ ሓበሬታ፡ ኣብዚ ቅንያት’ዚ ኣብ ዋጋታት ኣገደስቲ ሃለኽቲ ከም እኽሊ፡ ጥረታት፡ ሽኮር፡ ዘይቲ፡ ናይ ጽሬት ሃለኽቲን ካልኦትን ተራእዩ ዘሎ ምውሳኽ ዋጋታት፡ ዘይምኽኑይን ሕልና ዝጐደሎን ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ነዚ ንመነባብሮ ህዝቢ ብኣሉታ ዝጸሉ ስጒምቲ ዶብ ክገብረሉ ወሲኑ ሚ/ንግድን ኢንዱስትርን፡ ንዋጋታት ሃለኽቲ ዝምልከት ሓበሬታ ሂቡ ከምዘሎ ኣፍሊጡ። ኣብ’ቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ ኣቶ በረኸት ተስፋይ፡ እቲ ብዘይሓላፍነታውያን ነጋዶ ዝርአ ዘሎ ተግባር - ብሕጊ ዘሕትት፣ ብስነ-ምግባር ድማ ነውሪ ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ናይዞም ልዒሎም ዝተጠቕሱ ኣገደስቲ ሃለኽቲ ኣቚሑ ዋጋ፡ ካብ’ቲ ብ20 ለካቲት 2020 ዝነበሮ ወሲኹ ኣብ ልዕሊ ዝሸጠ፡ ኣቚሑ ክሓብእ ዝተረኽበ፡ ወይ እንከለዎ የለን ዝበለ፡ ብመሰረት ‘ኣዋጅ ዘይቅኑዕ ኣሰራርሓ ንግዲ ቊ.125/2002’፡ ክሳብ ምውራስ ኣቚሑን ምሕዳግ ፍቓድ ንግድን ዘጠቓልል ከቢድ ሕጋዊ ስጒምቲ ክውሰዶ ምዃኑ ሓቢሩ። ኣቶ በረኸት ኣስዒቡ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገር ተዋፊሮም ዝርከቡ ኣባላት ሕግን ስርዓትን ብመሰረት’ዚ መምርሒ እዚ ካብ ሎሚ ኣትሒዞም ስጒምቲ ክወስዱ ስለዝዀኑ፡ ተጠቃሚ ህዝቢ - ዝኾነ ዘይሕጋዊ ተግባር ነጋዶ ኣብ ዝርእየሉ ንዝምልከቶም ኣባላት ሕግን ስርዓትን ክሕብርን ምስኦም ዝገብሮ ምትሕብባር ከዛይድን ኣተሓሳሲቡ።

ብጉዳይ ለበዳ COVID-19
ሌላን ቃለ ምሓትትን ምስ ሓይሊ ዕማም ጥዕና ዲሲን ከባቢአን


Coronavirus
Rumor Control

The purpose of this FEMA page is to help the public distinguish between rumors and facts regarding the response to coronavirus (COVID-19) pandemic. Rumors can easily circulate within communities during a crisis. Do your part to the stop the spread of disinformation by doing 3 easy things; don’t believe the rumors, don’t pass them along and go to trusted sources of information to get the facts about the federal (COVID-19) response.

 

Always go to trusted sources of information like coronavirus.gov or your state and local government’s official websites or social media accounts for instructions and information specific to your community.

 

For more information on the coronavirus, please visit coronavirus.gov. You can also visit our coronavirus (COVID-19) response page for more updates on the federal response. Follow state and local officials as well for instructions and information specific to your community.

This section is Expanded. Click to CollapseMyth: There Is A National Lockdown And The Entire Country Will Be Quarantined For Two Weeks.

Fact: There is no national lockdown.  As with all information online or shared via social media, it is important to verify the source of the information.  You can find the latest information as well as links to additional resources at www.coronavirus.gov.

This section is Expanded. Click to CollapseMyth: FEMA Has Deployed Military Assets.

Fact: No, FEMA does not have military assets. Like all emergencies, response is most successful when it is locally executed, state managed and federally supported.  Each state’s governor is responsible for response activities in their state, to include establishing curfews, deploying the National Guard if needed and any other restrictions or safety measures they deem necessary for the health and welfare of their citizens.

This section is Expanded. Click to CollapseMyth: I Need To Stockpile As Many Groceries And Supplies As I Can.

Fact: Please only buy what your family needs for a week.  It is important to remember that many families may be unable to buy a supply of food and water for weeks in advance. Consumer demand has recently been exceptionally high – especially for grocery, household cleaning, and some healthcare products. Freight flows are not disrupted, but stores need time to restock.

This section is Expanded. Click to CollapseMyth: I Heard That The Government Is Sending $1,000 Checks. How Do I Sign Up?

Fact: The U.S. Government is not mailing checks in response to COVID-19 at this time. Anyone who tells you they can get you the money now is a scammer. It’s important that you only trust information coming from official sources. The Federal Trade Commission recently provided more information about this scam and other common COVID-19 related scams on their website.

This section is Expanded. Click to CollapseMyth: Only Those Over 60 Years Of Age And Those With Existing Health Problems Are At Risk From The Coronavirus.

Fact: It is an unfortunate rumor that only people over 60 years of age are at risk of getting this disease. According to the Centers for Disease Control (CDC), those at higher risk include older adults and people with serious chronic medical conditions. However, symptoms can range from mild to severe with and may have different complications for each individual. The CDC has a list of COVID-19 symptoms you may experience. Please continue to follow the official information from the CDC.

Last Updated: 
03/23/2020 - 11:29

 

BREAKING NEWS

خبر صحفى
تشكيل فرقة العمل الصحية الإرترية في منطقة واشنطن الكبرى (العاصمة وماريلاند وفرجينيا)

استجابة لوباء فيروس كورونا (COVID-19)، تواصلت فرقة العمل الموحدة الإرترية بمنطقة واشنطن الكبرى مع المهنيين الصحيين الإريتريين المقيمين في منطقة واشنطن الكبرى ولم تكن الاستجابة فورية فحسب ، بل ساحقة أيضًا.

كإرتريون ، شعرنا جميعًا بالفخر والتشجيع عندما وقف متخصصينا الصحيون وجاءوا إلى الخط الأمامي لتقديم ما يلزم لمنع شعبنا من الوقوع ضحية للفيروس الجديد نسبيًا والذي يقتحم العالم بأسره.

الفيروس الذى لوحظ انه ظهر اولا بالصين، ينتشر كالهشيم فى جميع البلدان بما فى ذلك الولايات المتحدة الامريكية، وفى هذة الظروف بالذات لعبت العولمة على ضررنا بوصولها الى اعتاب منازلنا. ويجب العمل من اجل تخفيف المخاطر من الإصابة والموت المفاجىء.
دوام الصحة والعافيه الكاملة لمجتمعنا ولكل الانسانية!
Read More.....

فريق العمل الارترى الموحد لمنطقة واشنطن الكبرى
٢٠ مارس ٢٠٢٠

ጋዜጣዊ መግለጺ

ምስረታ ሓይሊ ዕማም ጥዕና ኤርትራውያን ዋሺንግተን ዲሲን ከባቢኣን

ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ግብረ መልሲ ንምሃብ ሓይሊ ዕማም ሓድነት ባይቶ ኤርትራውያን ዋሺንግተን ዲሲን ከባቢኣን ኣብ ዋሺንግተን ዲሲን ከባቢኣን ንዝነብሩ ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ጥዕና ተወኪሱ፣ እቲ ዝተረኽበ ግብረመልሲ ድማ ቅልጡፍ ጥራይ ዘይኮነ አዝዩ ብዙሕ እውን ነይሩ።
Read More

Press Release

Formation of the Eritrean Health Taskforce of DC, Maryland and Virginia (DMV)

In response to the Coronavirus (COVID-19) pandemic, the Eritrean Bayto DMV Unity Taskforce reached out to the Eritrean Health professionals residing in the DMV Metropolitan Area and the response was not only instant but also overwhelming.

Read More
 

ጋዜጣዊ መግለጺ

ምስረታ ሓይሊ ዕማም ጥዕና ኤርትራውያን ዋሺንግተን ዲሲን ከባቢኣን

ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ግብረ መልሲ ንምሃብ ሓይሊ ዕማም ሓድነት ባይቶ ኤርትራውያን ዋሺንግተን ዲሲን ከባቢኣን ኣብ ዋሺንግተን ዲሲን ከባቢኣን ንዝነብሩ ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ጥዕና ተወኪሱ፣ እቲ ዝተረኽበ ግብረመልሲ ድማ ቅልጡፍ ጥራይ ዘይኮነ አዝዩ ብዙሕ እውን ነይሩ።

ከም ኤርትራውያን፣ ህዝብና ግዳያት እዚ ብተዛማዲ ሓድሽ ኮይኑ ንመላእ ዓላም ዘናውጽ ዘሎ ቫይረስ ንኸይኮኑ ሰብ ሞያ ጥዕናና ናብ ቅድመ ግንባር መጺኦም ካብኣቶም ዝደለ ሓገዝ ከበርክቱ ድሉዋት ብምዃኖም ኩላትና ኩርዓትን ሓይልን ተሰሚዑና።
 

Read More

Press Release

Formation of the Eritrean Health Taskforce of DC, Maryland and Virginia (DMV)
 

In response to the Coronavirus (COVID-19) pandemic, the Eritrean Bayto DMV Unity Taskforce reached out to the Eritrean Health professionals residing in the DMV Metropolitan Area and the response was not only instant but also overwhelming.

As Eritreans we all felt proud and encouraged when our health professionals stood up and came to the front line to provide what it takes to prevent our people from becoming victim of the relatively new virus that is storming the entire world.
The virus perceived to be appeared first in China is spreading like a bush fire to all countries including the United States, in such particular instance, globalization had worked to our detriment and as it has already arrived home something has to be done to mitigate the risk of being infected and untimely death.

Read More

 

How to prevent COVID-19

Do the five

1HANDS Wash them often

2ELBOW Cough into it

3FACE Don't touch it

4FEET Stay more than 3ft apart

5FEEL sick? Stay home

 
 

መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ
 

ውድብ ሓድነት ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፥ ንኣብ ድያስፖራ ዝርከብ፡ብፍላይ ክኣ ንኣብ መዓስከራት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርከቡ ክፍሊ ህዝብና፣ብኣትኩሮ ዝጥመት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝብና፣እዋኑ ብሙሉእ ህዝቢ ዓለም ኣብ ተሃውጾን ፍርሕን፣ራዕድን ዝነብረሉ ዘሎ ኩነት፣ብሰንኪ ኮሮናቫይሩስ ምዃኑ እንነብሮን እንዕዞቦ እንምክሮን ምህላውና ንኩላትና ብሩህ እዩ።

Read Moreናይ COVID-19 ሓይሊ ዕማም ኤርትራውያን ዲሲን ከባቢኣን ትምስረት ኣላ።

መስከረም 03/17/202ኣ

ኣብ ዋሺንግተን ዲሲን ከባቢኣን ንዘሎ ህዝብና ኣገልግሎት ንምሃብ፡ ናይ ኤርትራውያን ናይ COVID-19 ሓይሊ ዕማም ክትቀውም ምዃና ተሓቢሩ። ብጉዳይ እዚ ዝላባድ ዘሎ ሕማም ቫይረስ፡ ሓይሊ ዕማም ሓድነት ባይቶ ዋሺንግተን ዲሲ፣ መሪላንድን ቪርጂንያን ህጹጽ ኣኸባ ብምክያድ፡ ናይ ኤርትራውያን ናይ COVID-19 ሓይሊ ዕማም ምምስራት ዕዙዝ ኣድላይነት ከም ዘለዎ ብምእማን፡ ንኤርትራውያን ተቐማጦ ዲሲን ከባቢኣን እተገልግል ናይ COVID-19 ሓይሊ ዕማም ንኽትምስረት መዚዙ። ዕላምን ሰርሕን ናይ'ዛ ሓይሊ ዕማም፡ ኣብዚ ከባቢ ንዘለዉ ኤርትራውያን ብጉዳይ
COVID-19 ዝምልከት ኣስተምህሮ፡ ሓበረታ፡ ደግፍ ከምኡ'ውን ተሓላቕነት ክተካይድ እዩ።

ኣብ ዲሲን ከባብኣን፡ ብዝሕ ዘበሉ ናይ ዕድመ ጸጋ ዘለዎም ኣቦታትን ኣደታተን፡ ኣቦሓጎታትን እንሓጎታትን ከምኡ እውን ሕጻናትን ቆልዑትን ብምህላዎም፡ እዛ እትቐውም ሓይሊ ዕማም፡ ንዓቕምታትን ጸጋታትን ህዝብና ብምወዳብ፣ ምስ ዝምልከተን መንግስታዊ ምምሕዳራትን ትካላትን ዲሲ መሪላንድ ቨርጆንያ፡ ብፍላይ ሚኒስትሪ ጥዕናታት፡ ስነ-ኣምራውን ናይ ስራሕ ሚኒስትሪታት ብምርኻብ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ዲሲን ከባቢእን ክትምህር፡ እዋናዊ ሓበረታ ከትቕርብ፣ ሓገዝ ከተውፊ ክምኡ'ውን ብኩሉ ንጥዕናን ስራሕን ዝምልከት ክትሕለቕ ከም ቀንዲ ዕማም ከም እትውስድ ይንገር ኣሎ።

ኣብ ርእሲ እቶም ድሮ ብሰናይ ድልየቶም ክሳተፉ ተወፍዮም ዘለዉ ኤርትራውያን፡ ሓኻይም፡ ነርሳት፡ ናይ ማሕበራውን ስነ-ኣእምራዊ ክኢላታት፣ናይ ተክነሎጂ  ክኢላታት፡ መራሕቲ ሃይማኖታት፡ መራሕቲ ማሕበረሰብ፡ ሰብ ንግድን ካልኦትን ኣብዚ ቅዱስ ስራሕ ምስ እዛ እትቐውም ሓይሊ ዕማም ክተሓባበሩን ክሳተፉን ክሰርሑን  ዕድም ከም እተቕርብ ርጉጽ ስለዝኾነ፡ ዓበይትና ናእሽቱና ኩላንትን ብሓባር ክንተሓጋገዝን ክንትሓላልን ክንሰርሕን ይግባእ።

Ghideon Musa Aron
·
ኣገዳሲ ሓበሬታ ንኹሎም ኤርትራውያን ነበርቲ ኬንያ
ዕለት 17-3-2020

ብምኽንያት እዚ ኣብ ዓለም ብቕልጡፍ ዝላባዕ ዘሎ ተላጋቢ ቫይረስ (ኮሮናቫይረስ) ብሞያውያንን ዝምልከቶም ናይ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ካልኦት ኣካላት ዝህብዎ ዘለዉ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ኬንያ ንተገልገልቲ እዚ ዝስዕብ ኣገዳሲ ሓበሬታ የመሓላልፍ

1፥ ካብ ኤምባሲ ኣገልግሎት ዝደሊ ሰብ ቅድሚ ምምጽኡ ብስልኪ፥
*ሞባይል 0704258946
*ተሌፎን 020-4448174 ጉዳዩ ብምድዋል ክሕብር

2፥ ህጹጽነት ናይቲ ጉዳይ ተራእዩ ብኸመይ
ከምዝሳለጥ ምስቲ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ኤምባሲ ምርድዳእ ይግበረሉ

3፥ ህጹጽ ጉዳይ ምስ ዘይኮነ ንግዚኡ ክሳብ ዕለት 01-04-2020 ምጽባይን ዝወሃብ ሓበሬታ ምክትታልን ከድሊዩ

4፥ ብስልኪ ከይተሓበረ ንኤምባሲ ዝመጽእ ኣገልግሎት ካብ ዕለት 19-3-29 ንደሓር ምስ ይቕሬታ ኣይክወሃብንዩ።

5፥ ኣገልግሎት ዝወሃበሉ ሰዓታት ምስ ዘሎ ኩነታት ካብ ሰዓት 10፡00ቅ፡ቀ ክሳብ 1፡00 ድ፡ቀ ኮይኑ ኣሎ

5፥ እዚ ሐቤሬታ ከይሰምዔ ኣብ ኤምባሲ ንዝመጽእ ተገልጋሊ'ውን ኤምባሲ ከይኣተወ ኣብ ኣፍደገ ኮይኑ ደዊሉ ጉዳዩ ክሕብር ምዃኑ

6፥ ዘድልዮ ኣገልግሎት ህጹጽ ኮይኑ ክኣቱ ዝፍቐደሉ ሰብ ሞባይሉ ግድን ምስ ዋርድያ ክገድፍዩ። ምስወድኤ ዝወሃቦ ቁጽሪ/ካርድ ኣርእዩ ንብረቱ ክወስድ ይኽእል

7፥ ንኤርትራ ክገይሽ ዝደሊ ክሳብ ቀጻሊ ሓበሬታ ዝወሃብ መገሽኡ ከወንዝፍ ይምረጽ

8፥ ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታትን ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገረ ኤርትራን ነዚ ሓደገኛ ሕማም ቫይረስ ከም ውልቀሰብን ስድራን ህዝቢን ንምክልኻሉ ዝወሃብ ሓበሬታ ብቐጻሊ ምክትታልን ምትግባርን።
ምንጩ ዘይፍለጥ ዘይቅኑዕ ሓቤሬታን ጽውጽዋያትን ዘይምውሳዱን ዘይምዝርግሑን ይምረጽ

9፥ እዚ ሓቤሬታ'ዚ ናብ ኩሉ ኣብ ኬንያ ዝነብር ህዝብና ንኽበጽሖ ምእንቲ ብዝተኻእለ መጠን ንኽመሓላለፍን ንክዝርጋሕን ብትሕትና ንሓትት

10፥ እዚ ሓቤሬታ'ዚ ከምኣድላይነቱ በብእዋኑ ትሕዝትኡ ብምቕያር ወይ ብምምሕያሽ ክዝርጋሕዩ

መዘኻኸሪ፥ እዚ ሓቤሬታ'ዚ ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ኬንያ ነባራይ ንኽበጽሕ ብዝተኻእለኩም ኣመሓላልፉ

ዓወት ንሓፋሽ
ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ
ኬንያ
ዕለት 17-3-2020

"The Eritrean community is one big family."
Billion Temesghen

"People die but they become immortal when they have history" Author Bereket Amare

 

Written by Billion Temesghen | PDF Print E-mail

Articles - Q & A
 

 

Bereket Amare, a renowned poet, has recently published a book on the historical and genealogical lines of the Eritrean people. The 604-page long book that took 12 years in the making has captivated the attention of many, including young readers. Follow our talk to learn more about this great piece of work.

 

.       Thank you for your time. When we first had you on Q&A four years ago, you said you had a big project coming. Was it this book?


Yes it was. I restrained myself from giving details as I didn.'t know when I.'d be able to finalize my research and compile it into a book. This is a research-based book that tells the history of the Eritrean communities.

 

.       What is the book about?
 

What I tried to do was in fact document history. History of the Eritrean people, from the 1700s up to the Italian colonization. Local and foreign writers have documented the history following the Italian colonization. The Eritrean community didn.'t come out of nothing when the Italians came. Our society always coexisted, as it does now, in this land way before.

 

.       What questions does your book set out to answer?
 

It addresses five key points. What is the foundation of the Eritrean unity? The second question is "how did the Eritrean community survive attacks from neighboring kingdoms?" The third point was looking at the methods of conflict resolutions in our communities. Fourth, in history, how did people express the feudal system and the misery associated with it, and the fifth point, also very important, was an attempt to examine whether Eritrea.'s oral history is factual or not.

 

.       You are a strong advocate of oral stories and argue that they can be much more than just tales.
 

Oral history is not just tales. Not in our case. When people didn.'t know how to document history in writing, they made poems, long oral eulogies and elegies to keep their history alive through generations. Eritreans have that gift of storytelling. When grandparents talk they talk history. And this needs to be documented. Of course, throughout time, as our elderly pass, history dies too. So, our job must be to run against time and document what the elderly have to say.

 

.       How did you manage to prove that oral accounts are not tales? Let.'s say there is an eulogy to someone. How can you prove the accounts are non-fictional?
 

Thanks for asking. A common trait of our traditional oral history is the narration of kinship lines. When characters are mentioned we find more than their names and attributions. We find a line of kinship. Whose son or daughter is he or she? And the grandparent? And their parents and so on and on … Identifying the kinship line is what helped me the most to scientifically prove that our oral chronicles are not tales. Because the stories of warriors, nobilities, wise men and women, young girls who went in vendetta of their loved ones are not fictional but recitations about real people, whose descendants we can trace. Moreover, while tracing kinship I was able to confirm not only that those people really existed but also the setting of the event. Analyzing kinship helped me attain a bigger understanding too.

 

.       And what is it?
 

The Eritrean community is one big family. Tracing back I realized that every family or clan is interrelated. The family of Adkeme Melegae, for example, from the Tigrigna ethnic group is a sister family of the Bilen ethnic group, which in turn are related to the Afar ethnic group among the many other sister families.

 

.       And that seems to be the reason behind the Eritrean Identity.
 

The population has always existed. The Italians merely drew areas for their expansionist agenda. Certain communal attitudes are hereditary, something that the newer generations learn from the previous ones, make it their own and pass it down. The unity of the Eritrean people is certainly one of those. The fact that our society is law abiding is also another learned and inherited attitude.

 

.       Could you please elaborate on that?
 

The Eritrean community is law abiding and accustomed to rules that promote respect and harmony. That is the only explanation to how this diverse community has coexisted for so long. Cultural and religious differences drift people apart both in history and now in our times, but not here. The cultural richness is vast and one of the things I put my focus on is the question of harmony. No matter how peaceful communities are, disputes are inevitable. Dispute over the land and generally over gains and interests of different nature. However, that is not the key point. The key point is dispute resolution. And the Eritrean community has mechanisms for dispute resolution. Plenty, even. Every ethnic group has its own customary law. In Eritrea, the terminology Highi, literally translated as law, is a word that has existed for many, many centuries. Some of the customary laws in Eritrea are Highi Adkeme Melegae, Highi Adginet Gilaba, Highi Logo Chiwa, Fithi Shum Mahari and Highi Habte Silus Gebre Christos.

 

.       What other historical accounts does your book include?
 

The historical chronology of the book ends with the fall of Degiat Bahta Hagos. He was one of the renowned local noblemen who stood against the Italians. Right before their arrival in 1800s several nobilities such as Degiat Bahta Hagos, Beremberas Kafil, Degiat Hadgembes Gulbet came together to fight foreign invasions. They also taught their people to be aware of the colorizers, to safeguard their fertile lands and to hide their girls from the Italians as they were ravaging villages abducting young girls. In January 1890, when Italy officially claimed authority over Eritrea, more people joined the fight against the Italians. Degiat Bahta Hagos remained resilient fighting for his people until he was killed in 1894. And that is also where the chronology of events in the book ends.

 

.       Let.'s now talk about the methodology you used in writing the book. You spoke mainly to the elderly and collected as many oral chronicles as you could. How was it?
 

It was a beautiful journey. I was speaking to elderly men and women, who remembered the chronicles as if they.'d been waiting for someone to get it out of them and record it. I travelled a lot over a period of 12 years. Every bit of information is valuable here. We.'re talking about our own history that needs to be documented before the few elderly people pass away. Technically speaking the main method I used was long interviews with the elderly.

 

.       Wasn.'t it hard? What were your challenges?
 

I had to put every penny I earned into paying for my travels. When I reached my destinations often times the elderly, as it is the norm, would tell me they are in no place to talk about the noble achievement of the their forefathers. They were concerned that they might diminish its value with their words. So I had to plead with them to get them to talk to me. It would take me a lot of time tracing people who could talk to me and when I finally located them I.'d find that they had already been dead. One time a man passed right by where I was sitting and as we were talking all of a sudden he collapsed and soon died. When a man dies a whole library dies with him. That was a terrifying experience but I was so grateful that I was able to talk to him. I thank all the elderly who agreed to document their memories. Many challenges, yes, but great rewards.

 

.       Now that your book is out, what do you feel about young people reading it?
 

Honestly, I am grateful to all the people who are reading and sharing it. But above all I want young people to read it, learn from it and realize how lucky they are to be owners of their own history. Nothing was given to the Eritreans. Centuries back and still now our history is all ours. I want to especially encourage the youth to know their history. People die but they become immortal when they have history. That.'s our case. Our young must be proud that we have a history of our own.

 

Thank you, Bereket.

Source: Shabait.com

BREAKING NEWS

COVID-19 Eritrean Community Task Force to be established in DMV to educate, inform, support and advocate for DMV Eritrean community


meskerem 03-16-2020

The Eritrean Bayto DMV Unity Task Force (Task Force) has decoded to create a COVID-19 committee to educate, inform support and to advocate for the vulnerable Eritrean population in the DMV.

The Eritrean Bayto Task Force, after emergency meeting to address the COVID-19 pandemic, decided to establish Eritrean COVID-19 Task Force in DMV. The objective of this Task Force is to educate, inform, support and to advocate for the Eritrean population and especially the significant number who are in the vulnerable population category as defined by the Center fo Disease Control (CDC).

In addition to those who have shown interest, volunteers from the Eritrean medical community and relevant groups in the DMV are being sought and asked to participate in this task force.

With large number of senior citizens and children in the Eritrean community, this COVID-19 Eritrean task force is expected to rally the community and its resources to support and advocate for its vulnerable Eritreans in the DMV. It is looking to work with other community organizations and local and state and federal authorities to educate, inform, support and to advocate for Eritreans. It is to be noted that none of the DMV local or state governments have reached out to the Eritrean population in the DMV.

Medical Doctors, Nurses, Social Workers, Case Workers, Behavioral Health Professionals, community, business and religious leaders should be in the forefront to support our people.  As Eritreans, we are all in this together

 

Excellent Move by the Eritrean Ministry of Health
ዝነኣድ ስጉምቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ!

 

ቀዳምነትና ጥዕና ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝብና።
ዋላ ሓደ ዜጋ ከይተለኽፈ፡ እንተተለኽፈ ክኣ ከይተጎድኤ መታን ነዚ ሓደገኛ ናይ ብድሆ  ምድረኽ ሓቢርና ክንሰግሮ፡ መስከረም፡ ዘሎ ሓበረታ ካብ ዘለዎ ፈቲሹ ከቕርብ እዩ።

 

Ministry of Health: Additional Public Announcement on COVID-19

Fully cognizant of the grave danger that Corona Virus (COVID-19) potentially poses to the safety of all nationals as well as expatriates in the country, the Ministry of Health, (MoH), had issued four-point guidelines on March 11 last week.  The guidelines focused, primarily, on voluntary travel restrictions from, and to, Eritrea.  The MoH also indicated, in the public announcement of March 11, that it will follow developments and trends closely and issue additional information and guidelines accordingly.

In this respect, and although there is no outbreak of COVID-19 in our country so far, the Ministry of Health issues the following guidelines to all nationals and expatriates residing in the county in view of the rapid spread of the pandemic in our region and the wider world. 

1.    Every person should refrain from internal as well as foreign travel unless this is for extremely urgent and unavoidable purposes;
2.    Every person must avoid, in as much as this is possible, public gatherings;
3.    Foreign travel from and to Eritrea has diminished significantly on the basis of the first MoH guidelines issued last week. This will be bolstered further henceforth to fully restrict travel from, and to, Eritrea except in urgent and unavoidable circumstances;
4.    The MoH will continue to monitor developments and trends regarding COVID-19 and issue, as necessary, further information and guidelines.

Ministry of Health
Asmara
16 March 2020

 

 

Mayor Bowser Adjusts the District of Columbia Government.'s Operating Status

All OAH hearings scheduled Monday, March 16 - Wednesday, March 18 are cancelled. For more details, please read OAH.'s Telework Notice.

 

CDC recommends that for the next 8 weeks, organizers cancel or postpone in-person events that consist of 50 people or more throughout the U.S. More Information on Mass Gatherings

Interim Guidance for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Printer Friendly Version pdf icon[PDF – 199 KB]

alert icon

Guidance as of 3/15/2020

Large events and mass gatherings can contribute to the spread of COVID-19 in the United States via travelers who attend these events and introduce the virus to new communities. Examples of large events and mass gatherings include conferences, festivals, parades, concerts, sporting events, weddings, and other types of assemblies. These events can be planned not only by organizations and communities but also by individuals.

Therefore, CDC, in accordance with its guidance for large events and mass gatherings, recommends that for the next 8 weeks, organizers (whether groups or individuals) cancel or postpone in-person events that consist of 50 people or more throughout the United States.

Events of any size should only be continued if they can be carried out with adherence to guidelines for protecting vulnerable populationshand hygiene, and social distancing.  When feasible, organizers could modify events to be virtual.

This recommendation does not apply to the day to day operation of organizations such as schools, institutes of higher learning, or businesses. This recommendation is made in an attempt to reduce introduction of the virus into new communities and to slow the spread of infection in communities already affected by the virus.  This recommendation is not intended to supersede the advice of local public health officials.

 

Do the five

1HANDS Wash them often

2ELBOW Cough into it

3FACE Don't touch it

4FEET Stay more than 3ft apart

5FEEL sick? Stay home

 

 
Eritrea

Chinese and Italian passengers shall be quarantined upon arrival.

 

ቀዳምነትና ጥዕና ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝብና።
ዋላ ሓደ ዜጋ ከይተለኽፈ፡ እንተተለኽፈ ክኣ ከይተጎድኤ መታን ነዚ ሓደገኛ ናይ ብድሆ  ምድረኽ ሓቢርና ክንሰግሮ፡ መስከረም፡ ዘሎ ሓበረታ ካብ ዘለዎ ፈቲሹ ከቕርብ እዩ።
 

 
 

BREAKING NEWS


Ministry of Health: Timely Public Announcement

 

Three months have already elapsed since the outbreak of Coronavirus (COVID-19) in China.  In this period, the disease has spread to all the continents at an alarming rate.  Over 100,000 people have been infected worldwide while over 4,000 infected patients have died so far.

Not a single person has been infected in Eritrea to-date.  However, the country is linked by land, air, and sea with several countries affected by the disease.  This makes it urgent and imperative for Eritrea to take precautionary measures to prevent the outbreak and spread of the disease as well as to prepare for all possible scenarios.

In view of these facts, the Ministry of Health issues the following guidelines:

1.    Continuous sensitization campaigns will be disseminated through the various local media outlets in order to provide timely and full information to the general public.  These announcements must be followed with due diligence.

2.    In view of the potential gravity of the situation and for the sake of their own safety as well as the safety of the Eritrean people, the Ministry of Health urges all nationals and foreigners who may have plans to travel to, and from Eritrea, to postpone their plans on their own volition.

3.    The Ministry of Health will continue to monitor developments earnestly to assess occurrence, rate and extent of contagion, and other vital parameters and symptoms of the epidemic.  It will accordingly issue appropriate announcements and guidelines.

4.    Visitors who originate directly from, or who have transited through, China, Italy, South Korea and Iran will be quarantined. 

Ministry of Health
Asmara
11 March 2020

 

 

   

 

 

 

 

ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ ዋዕላ ዲሲ ተሰጋጊሩ።
ጋዜጣዊ መግለጺ
ሓይሊ ዕማም ሓድነት ባይቶ ኤርትራውያን ዋሺንግተን ዲሲን ከባቢኣን
12 መጋቢት 2020

 

ህጺጽ ህዝባዊ ምልክታ

ሓይሊ ዕማም ሓድነት ባይቶ ኤርትራውያን ዋሺንግተን ዲሲን ከባቢኣን (ሓይሊ ዕማም):  14 መጋቢት 2020 ጉባኤ ባይቶ ኤርትራውያን ዲሲን ከባቢኣን ንምክያድ ዘይሕለል ጻዕሪ ከም ዘካየደት ዝፍለጥ እዩ። ሕጂ ግን፡ ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ፡ እቲ ንነዊሕ ግዜ ዝተስርሓሉ ጉባኤ፡ ምእንቲ ድሕነት ህዝቢ፡ ንዘይተወሰነ ጊዜ ክሰጋገር ተወሲኑ ኣሎ;

ሓይሊ ዕማም፡ ነዚ ዝተኸስተ ኩነታት ኣብ ግምት ብም እታው፡ ህጹጽ ኣኸባ ብምክያድ ነዚ ዝስዕብ ውሰኔታት ኣማሓላለፋ
ኣላ።

1.    ሓይሊ ዕማም፡  ባይቶ ኤርትራውያን ዲሲ ከባቢኤን ክሳብ ዝምሰረት፡ ዘይሕለል ጻዕሪ ከተካይድ እያ።

2.    ዕላማ ምምስራት ባይቶ ኤርትራውያን፡ ንኩሉ ኣብ ዲሲ ከባቤአን ዝነብር ህዝቢ ንምውካል ስለ ዝኾነ፡ እቲ ናብ ጉባኤ 14 መጋቢት 2020 ክቐርብ ዝተመደበ ቁዋም:  ህዝቢ ንኸመሓይሾ ፍቱሕ/ክፉት ይኸውን፤ብክኢላታት ተጸኒዑ ድሌት ህዝቢ ብዘንጸባርቕ መንገዲ ይመሓየሽ፡

3.    ብመሰረት እዚ ተመሓየሹ ዝተነድፈ ቁውም፡ ዓንዲ ሕጊ ይንደፍ።

4.    እቲ ዝተነድፈ ቁዋምን ዓንድሕግን፡ ብሰለስቲኡ ቋንቋታት፡ ትግርኛን፡ ዓረብን እንግሊዝን ይጸሓፍ።  ህዝቢ ከንብቦን ክርድኦን መታን፡ ናብ ህዝቢ ይዝርጋሕ። ናይ ህዝቢ ኣኸባ (ታት) ይውደብ።  ህዝቢ ደቂቕ ተርድኦን ኣፍልጦን ክህልዎ፡ መሃርን ኣሳታፍን ኣኸባ ይሰላሰል። በዚ መስረት እቲ ቁዋም ይመሓየሽ።

5.    ሓይሊ ዕማም፡ ኩነታት ኮሮናቭይረስ  ክትከታትል እያ። ብመንግስታዊ መምርሒ ኣኸባታት ምስ ተፈቕደ ንድፍታት ቁዋማን ዓንዲ ሕግን ተጻፊፎም ምስ ተዳለዉ፡ ጉባኤ ህዝቢ ዲሲን ከባቤኣን ይጽዋዕ፡፡ ዝተነድፉ ሰነዳት ቁዋምን ዓንዲ ሕግን ናብ ክትዕ ብምውራድ፡ ብተጋባኢ ይጸድቁ። ብመሰረት ብህዝቢ ዝጸደቐ ቁዋምን ዓንዲ ሕግን፡ ኣብታ ዕለት ፈጻሚት ቦርድ ትምረጽ።

6.    ኩሉ ኤርትራዊ ተቐማጣይ ዲሲን ከባቢኣን፡ ኣብ'ተን ደሮ ቆይመን ዘለዋን ሓደስቲ ክቖማ ዝኸእላን ንእሱን ኮሚተታት ንኽሳተፍ ይዕደም። ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ወርቃዊ ዕድል ብምጥቃም፡ ንብዙሕነት ዛያዳ ትኹረት ብምሃብ፡ ኩሉ ግዲኡ ክጻወት ደጊማ መጸዋዕታ ተቕርብ። እዛ ሓይሊ ዕማም፡ ንኩሉ ኣብ ምምስራት ባይቶ ረብሓ ዘለዎ እንዳረኸበት ኣብ'ዚ ዝመጽእ ጉባኤ ክሳተፍ ኣብርቲዓ ክትሰርሕ እያ።

7.    ቅዲሚ ጉባኡ ይኹን ኣብ ግዜ ጉባኤ ዝቐርብ ርእይቶን ሓሳብን፡ ዲሞክራስያዊ ኣገባብ ብምኽታል፡ ብኣብዝሓ ድምጺ ይውሰን። ክትዓትናን ልዝብናን ኣብ መን ኣቕረቦ ዘይኮነ አንታይ ሓሳብን ርእይቶን ኣቕረብ ወይ ኣቕረበት ክኸውን ስለ ዝግባእ፡ ንቕድሚት ዝወስደና ዝሓሸ ርእይቶ ወይ ሓሳብ መሪጽና ንቕድሚት ንኺድ። ከም ደለይቲ ፍትሒ፡ ንሓድሕድና ክንከባበር ይግባእ። እዚ እቲ ቀንዲ ምልክት ሓድነትና ስለ ዝኾነ

8.    እዛ ሓይሊ ዕማም: ዝተዋህባ ሓላፍነት መታን ክትፍጽምን ከተዓውትን፤ ንጡፍ ምትሕበባር ናይ ኩሉ የድልያ። ኣብ ህዝብና ሙሉእ ምትእምማን ከም ዘለዋ ብምርዳእ፡ ዓቕማ በዝፍቅዶ፡ ብግሉጽነትን ተሓታትነትን  ክትሰርሕ እያ።  ርእይቶኹምን ስክፍታኹምን ክትሰምዕ ቅርብቲ እያ። ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ምስራታ ባይቶና ነረጋግጽ። ነዓወት።

ኣብዛ ህሞት፡ ቀዳምነትና፡ ጠዕና ህዝብና እዩ

ሓይሊ ዕማም ሓድነት ባይቶ ኤርትራውያን ዋሺንግተን ዲሲን ከባቢኣን
12 መጋቢት 2020


 

 

 

Press Release on the Cancellation of
Congress of Eritrean Byto of DMV
The Eritrean Bayto DMV Unity Task Force
13 March 2020

 

Urgent Notice to the Public

It is the public knowledge that the Eritrean Bayto DMV Unity Task Force has been relentlessly working towards the formation of its Bayto on March 14, 2020. Unfortunately, due to the Coronavirus threat the planned public meeting scheduled for March 14, 2020 has been cancelled for the safety of all of us. Considering the prevailing situation, the Task Force had called an emergency meeting on March 12, 2020 and have passed the following resolutions.

Read More

بيان صحفي حول إلغاء الكونغرس الإريتري بايتو من
DMV

إشعار عاجل للجمهور من المعروف أن فريق عمل الوحدة في ديسي وماريلاند وفرجينيا التابع للمجلس الإرتري كان يعمل بلا كلل ولا ملل من أجل تشكيل المجلس في اجتماع يوم 14 مارس 2020. بيد أنه ولسوء الحظ، فبسبب المخاوف وتهديد فيروس كورونا، فقد تقرر إلغاء ذلك الاجتماع العام في اليوم المذكور، حرصاً على سلامة جميع المشاركين. بالنظر إلى الوضع السائد، فقد دعا فريق العمل إلى عقد اجتماع طارئ في في الثاني عشر من شهر مارس الجاري وتبنت القرارات التالية

. 1 – سيواصل فريق العمل بجد لغاية تشكيل المجلس الإرتري لمنطقة دي سي وماري لاند وفرجينيا.

 2. التشكيل المقصود بمجلس إرتريا لدي سي وماري لاند وفرجينيا، يمثل جميع سكان تلك المناطق وسيتم مناقشة الدستور على ضوء الاقتراحات التي قدمها الخبراء لإجراء التعديلات اللازمة على أساسها ليعكس رغبات الحضور من الأعضاء.

 3. بناءً على الدستور المعدل ، سيتم صياغة لوائح داخلية جديدة.

 4. ستتم ترجمة مسودة الدستور المعدل واللوائح الجديدة بثلاث لغات: العربية والتغرينية والإنجليزية وسيعمل على نشرها للجمهور لمراجعتها وفهمها. ولهذا الغرض، سيتم تنظيم اجتماعاً عاماً إما بالحضور المباشر أو بوسيلة أخرى وذلك لإجراء مناقشة تفصيلية وستكون جلسة الإجتماع تلك تثقيفية وغنية بالمعلومات التي توضيح القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وعبر مساهمة الحضور في عملية تعديل وتحسين تلك الوثائق.

 5. سيراقب فريق العمل عن كثب تطورات فيروس كرونا وبمجرد جهوزية مسودتي الدستور واللوائح الداخلية، سيدعو إلى عقد إجتماع عام لمناقشتها والمصادقة عليها. وفي ذات الاجتماع ستتم عملية انتخاب الممثلين على أساس الهيكل التنظيمي المنقح.

 6. جميع المقيمين في دي سي وميريلاند وفرجينيا مدعوون للانضمام إلى المجموعات الفرعية التي تم إنشاؤها بالفعل أو المجموعات الفرعية الأخرى عند الضرورة. إذن هذه فرصة ذهبية لنا جميعاً للعمل بجدية لمعالجة قضايا التنوع التي لدينا، وسيعمل فريق العمل بجد لجلب كل أصحاب المصلحة إلى مجلس الإدارة. ومع ذلك ، فإننا ندعو الجميع للعب الدور المطلوب.

 7 – سيعتمد فريق العمل على الممارسية الديمقراطية وعندما تتطرأ مسائل خلافية سواء فيما بين أعضائع أو في الإجتماعات العامة؛ سيتم اتخاذ القرارات على أساس قاعدة الأغلبية. ومحور النقاشات لا تتمحور حول الأشخاص، بل موضوعه هي الأفكار المطروحة- ولكل منا الحق في مواجهة الأفكار بالاتفاق أو الاختلاف وعبر النقاش يجب تبني الفكرة التي تدعمها غالبية الأصوات والعمل بها. وبصفتنا باحثين عن العدالة، نحتاج إلى احترام بعضنا البعض وهذا هو العنصر الحاسم لوحدتنا.

 8 – لكي يتمكن فريق العمل من أداء واجباته بنجاح، سيحتاج الأمر إلى مشاركة الجميع النشطة التي يوليها فريق العمل الثقة التامة. ولانجاح المهمة المنشود تحقيقها سيتم العمل بمنتهى الشفافية وتطبيق أسس المساءلة وللوصول لتلك الغاية سيتم الترحيب بكل الأفكار وأخذ كل المخاوف التي ترسل إلى فريق العمل بعين الإعتبار. إذن دعونا نتعاون ونمضي قدماً لتشكيل المجلس المنشود في منطقة دي سي وميرلاند وفر

جينيا. وأخذاً الظروف الراهنة في الحسبان، فإن صحة الجميع والسلامة العامة هي أولوية الأولويات فلنولي ذلك كل عنايتنا. المجلس الإرتري لمنطقة دي سي وميرلاند وفرجينيا

 

 

 

ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ ዋዕላ ዲሲ ይሰጋገር።
ዋዕላ ለንደን ከይተሰጋገረ ኣይተርፍን።

ብስንኪ ህልዊ ኩነታት፡ ንመጋቢት 14 2020 ተመዲቡ ዝነበረ ጉባኤ ዲሲን ከባቢኣን፡ ንዘይተወሰነ ጊዜ ተሰጋግሩ።
(ኣብዚ ቀረባ ጊዜ፡ጋዜጣዊ መግለጺ ካብ ሓይሊ ዕማም ጉባኤ ዲሲ ክወጽእ ትጽቢት ይግበር።)

ብስንኪ ህልዊ ኩነታት፡ ንመጋቢት 14 2020 ተመዲቡ ዝነበረ ጉባኤ ዲሲን ከባቢ፡ ንዘይተወሰነ ጊዜ ተሰጋግሩ።

ብሰንኪ ስግእት ኮሮና ቫይረስን ኣብ ህዝብና ዘለዋ ሓልዮቶን፡ ንመጋቢት 14 2020 ተመዲቡ ዝነበረ ጉባኤ ዲሲን ከባቢኣን ብምሉእ ድምጺ ሓይሊ ዕማም፡ ንዘይተወሰነ ጊዜ ከም ዝተሰጋገረ ኣፍሊጣ ኣላ። ወግዓዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ብሰለስተ ቋንቋታት ከትውጽእ ትጽቢት ይግበር። ክሳብ ዝመጽእ ዕለተ-ጉባኤ ስርሓታ ብምቕጻል፡ ምስ ጠበቓታትና ብምስራሕ ነቲ ቁዋም ከተሃብትምን ዓንዲ ሕጊ ክትነድፍን ዕድል ረኺባ ከም ዘለ ኣይዝንጋዕን።
إعلان إلى الإرتريين المقيمين في دي سي وميري لاند وفرجينيا والساعين إلى تحقيق العدالة في إرتريا
أعزائي طالبي العدالةوالساعين إلى تحقيقها في إرتريا!
كنتيجة للمخاوف وحالة القلق المتزايد الناجمة عن تفشي فيروس كرونا، فقد قررت لجنة العمل وبالإجماع تأجيل تكوين مجلس إرتريا في منطقة دي سي وميري لاند وفرجينيا لأجل غير مسمى. وسنقوم بتدارس ما يلزم القيام به من عمل في وقت قريب للمباشرة في الخطوة التالية وذلك عبر التشاور مع المعنيين.
وفي الوقت الذي ندعو السلامة والطمأنينة لنا ولأسرنا،نناشد الجميع باتباع الإرشادات العامة المعلنة من الجهات الطبية، لتوخي المخاطر.
مع بالغ الشكر لتفهمكم وتعاونكم
المجلس الإرتري لمنطقة دي سي و ميريلاند وفرجينيا

Dear Justice seekers

In light of the corona Viruses threat and the concern of our people, the task force unanimously decided to postpone the Eritrean Bayto DMV creation for indefinite period of time. We will communicate the next step in the process soon. Please take care your self and your family.

Thank you for your understanding.

Eritrean Bayto DMV
Task force

 

 

  


 

 
 

 

 
 
 
CDC  Upates
  
 
 
 
 

 
 
  

div class="feedgrabbr_widget" id="fgid_eeee8f05ecc17f047cfefe4b4">

Official Eritrea Ministry of Information  Facebook

 
 

   

 

 
 
 
 

Asmara July 9' 2018