Badime: Awarded to EritreaEritrean Liberation Flag
Forum
ContactWebmaster
Problem reading Tigrinya? Install these fonts: GeezUnicode | GeezMahtemUnicode | GeezTypenet

Political Organizations:  Shabait | EPDP | ENSF | ELF | EPDP| Zemen | Islamic Islah| enshidri.net | AlNahda
Eritrea Media|
Asena | Asmarino | Awetnayu Capitaleritrea | Dehai |Gereger Jeberti  | Madote | Meadna | Tesfanews | Togoruba|
Eritrean Civic Societies : EriPlatfrom | Medrekh (Correctred)|
Eritrean Islamist  Media  
: |Adoulis | Farajat Awna| Al Nahda| Islamic Islah | Al-khalas | Eritrea Islamic Conference |
Foreign Media Aljazeera | BBC | Djibouti | Ethiopia | Kenya |  |Somalia |Sudan | Sudan News Agency | VOA| Yemen |
Radio Programs: Radio Erena 
Ethsat.com |  RadioAserna | KNON | SBC |VOA -Tigrinya | VOE -DC |VOE-Halifax
 Face Books:  Public| EYSC| Radio Erena| Hagerawu Dhnet| Meskerem|

 

 

 

Visit Erigazette.org for more news & views

 "ፈዚዝና" ክብል እዚ ብዙሕ ዝረኣየ ተቐማጣይ ኣስመራ?
ዘይኣክል። ጉዳይና ዘይንገብር።
Something aint right!!

ንሶምሲ ስርሖም ይሰርሑ ኣለዉ፡ ንሕና እንታይ ንገብር ኣለና እዩ ጨኒቑና ዘሎ። ሃንደብት ኮይኑና ንሰላም ክንብል ኢና ዝብል ፍጹም ተቐባልነት ክህልዎ ዝኽእል ምኽንያት ክኸውን ኣይከልን።? ንምንታይ ኢና ወት ብሰንኪ ወይ ስለ ተጋሩ...ኢትዮጵያ ዋጋ ክንገፍል ዝፍረደና? ዘይኣክል።ጉዳይና ዘይንገብር። ነዞም ኣይ ሓዳር ኣይ ትምህርቲ ኣይ ናብራ ኣብ ጎዳጉዲ ወኻሩ ዘለዉ ካብ ጎዳጉዲ ኣውጼኩም ናብ ንቡር ናብራ ወዲ ሰብ ዘይተመልስዎም። ንምንታይ ክሳብ ናብ ስደት ዝውሕዙ ትጽበዩ ኣለኹም። እዚ ብብዙሕ ጻዕሪ ዘጥረኹሞ ደገፍ ህዝቢ ሸተት ይብለኩም ኣሎ። 

ክልተ ልሳን ወያነ።
 
ብቲቪ ትግራይ ሓደ ነገር ብፈይስ ቡክ ካልእ። (ኣብ ታሕቲ ተመልከት።)ንሶምሲ ስርሖም ይሰርሑ ኣለዉ፡ ንሕና እንታይ ንገብር ኣለና እዩ ጨኒቑና ዘሎ። ምሕራም እዋናዊ ሓበረታ ዚና  መምርሕን ቀጥዕን ምስ ትኽስ ብጉዳይ ሃገራዊ ጸጥታ ዘይዛመደሉ ምኽንያት እንታይ ኣሎ።?

 


ምስትውዓልን ህጹጽ ትኹረትን ክወሃበሉ ዝግባእ!
ድንበር ክልተ ኣሕዋት ካብ ዝኽፈትን ምሕዝነት ክልቲኡ 
ህዝቢ ካብ ዝጅመርን ዛጊድ ሰሙን ሓሊፉዎ ኣሎ።ክልተ ኣሕዋት ህዝቢ ካብ ምፍቃሩ ብላዕሊ ካልእ ዘሐጉስ ዋላ'ኳ እንተዘይሃለወ ሐዚ'ውን ግና ቀጸልቲ ዓበይቲ ስራሕ ኣብ ቅድሜና እናተጸበዩና ይርከቡ።

ኣቱም ሰባት ነስተውዕል!
ዓፈና፣ጭቆና፣ጭካኔያዊ መግዛእቲ፣ደፍካኽ ስርዓትን
ምሕደራን ህግደፍ(ሻዕቢያ) ንኤርትራውያን ኣሓትና ክንድዚ ዘይበሃል ኣሉታዊ በሰላታት ከምዘዕረፈሎም ኩልና እንፈልጦ ሓቂ እዩ።ብፍላይ ድማ ኣብዚ ቅነ እዚ እናመጹ ብዝርእይዎም ዘለው ነገራት እናተገረሙን ምሒር እቲ ዝገዝኦም ዘሎ ስርዓት ክንደየናይ ብልሽው ምኳኑ ዝርድኡ ዘለው ይመስል።በዚ ድማ ካብ ዛላምበሳ ክሳዕ ዓዲ ግራት ኢሉ'ውን ክሳብ መንገዲ መቀለ ዋሕዚ ሰብን ተሽከርከርትን ኣዝዩ እናዛየደን እናተጨናነቀን ይርከብ።ብፍላይ ጎደናታት ዓዲ ግራት ካብ ቀትሪ ሓሊፎም ለይቲ 'ውን ሰብ ዝሓድረሎም ኮይኖም 'ለው።ሰገናት እናጠፍኡ ይመጹ ኣለው፤መናእሰያት ናብዚ ይስደዱ ኣለው፤ተሰዲደን ዝመጻ ጎራዙት ናብ ዝሙት ይሳጥሓ'ለዋ፣ካብዚ ዓዲ ሓሊፈን ድማ ናብ ማእኸል ዓዲ ድማ ዓብዪ ፍልሰት ይረኣይ'ሎ።ዝተፈላለዩ መዐወንቲ ዕጻትን ሱሳትን ብሓድሽ መልክዑ ናይ ምብርኻት ተርእዮታት ኣሎ።ብሓፈሻ እዚኦም ወዲ ዚኦም ዝኣመሰሉ ጸገማት ምስቶም ኣብዚ ዘለውና ጸገማት ሓዊሱ ኣዝዮም ሓደገኛታት፣ናብ ዓብዪ ቅልውላው፣ ማህሰይትን ጥፍኣትን ከሳጥሑና ዝኽእሉ እዮም።እዚ ብቅልጡፍ ካብ መንግስቲን ኩሉ ሰብ ዋኒንን ኣካይዳን ስርዓትን ከምኡ'ውን ብዝተወሰነ መልክዑ ፍታሕ ክፍጠርን ክትግበርን ዝግባእ እዩ።ብኣጠቃላሊ እዚ ጉዳይ እዚ ግዘን ትዕግስትን ዘውህብ ዘይኮነስ ወለዶ ናብ ሕቶ ምልክት ዘእትው ኩነት ስለ ዝኾነ ኩሉ ክዝትየሉ ኢሉ እውን ብመዳይ መንግስቲ ድማ ሓቢርኻ ቀጻሊ ጉዕዞ ከመይ ይኹን ብምባል ክምከረሉን ዘለዎ ኣጻዳፊ ዛዕባእዩ።...ሐዚ እውን ኩልና ንንቃሕ!..ዘዝኸኣልናዮ ንግበር!!!

 

ጉዳይ እታ "ሕብእቲ ሰልፊ" ኣብዚ እንታይ ኣምጽኦ?

እዛ ጉዳይ ባይቶ ሻዕብያ ( ሃገራዊ ባይቶ ዝብልዋ ዘለዉ) ኣካታዒትን ብዙሕ ሕቶታ ዘልዓለትን ዛዕባ ኮይና ኣላ። እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ፍሻለታት ሻዕብያ፡ ብኸመይ ኣብታ ባይቶ ሻዕብያ ኣትዮም? እታ "ሕብእቲ ሰልፊ ድያ መዲባ ሰኲዓቶምሲ ወይስ ኣብ ሳልሳይ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር እቲ ሰራዊት መሪጹ ሸይምዎም። ኣብቲ 3ይ ጉባኤ ዝወዓሉ ኣይፋልናን ኣይመርጽናን ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ። እሞ፡ ነዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ፍሻለታት ድኣ መን መሪጽዎም መን ሰኲዑውም ኣብታ ባይቶ ሻዕብያ። እታ "ሕብእቲ ሰልፊ" እንተኾይና ጸገም እዩ።
ከምቲ ዝባሃል፡ ኢሰያስ ይሸይም ኢሰያሰ ይውርድ እንትኾይኑ፡ ብትእዛዝ ኢሰያስ ኣፈወርቂ በዘይ ምርጫ እዮም ኣብታ ባይቶ ሻዕብያ ብኢሰያሰ ተመዲቦም ማለት ድዩ ከስምዕ? እዚኣስ ኣይግድን። ብፈሪሳውነት (hypocracy)  ብተሓታትነትን ክሕመይዶ ይኽእሉ? እዚ ጉዳይ ሽንፍላ ይኾነናኮ ኣሎ ።
 

ኣየናይ ባይቶ?
 ባይቶ ሻዕብያ
ዶ ሃገራዊ ባይቶ:: እዚኣስ ዓመጽ! በለጽ!


 ብህዝቢ ዝተመርጸ: ንህዝቢ ዝውክል ባይቶ ነሩና ድዪ?ኣሎና ድዩኸ? ናይ ሻዕብያ ባይቶዶ ናይ ህዝቢ ባይቶ? ግዚኡ ሓልዪ ህዝቢ ዝመርጾ ባይቶ ይቑም ዝብል ጠለብ ሓላል፥ ናይ ሻዕብያ ባይቶ ተመሊሱ ይቑም ግን ዓመጽ፥ ዓሎቕ፥፥
 

 
ክሳብ ናይ ኢሚግረሸን ሕግን ቅጥዕን ዝወጽእ መዓልቱ ኣኺሉ እቲ ዶብ ኣይዕጾን ድዩ?
ኣሸናፊ ተስፋማርያም ሃይሉ is with Tsegay Haddsh and 10 others.
7 hrs
#ህፁፅ_ሓበሬታ!

ምምሕዳር ከተማ መቐለ ካብ ኤርትራ ናብ ከተማና ዝመፁ ኣጋይሽ ኣብ ዓበይቲ ትካላት ልምዓት ንፅባሕ ሓሙስ ድሕሪ ቐትሪ ዑደት ከካይዱ ፕሮግራም ሒዙ ምንባሩ ይፍለጥ። ይኹንዳኣምበር እቶም ክጉብነዩ ዝተሓረዩ ትካላት እኹል ቅድመ ምድላውን ስነ-ስርዓት ኣቀባብላን ክንገብር ቁሩብ ጊዜ ይወሃበና? ስለ ዝበሉ፤ እቲ ዘቕረብዎ ሕቶ ድማ ግቡእ ስለዝኾነ እቲ ንፅባሕ ሓሙስ ተባሂሉ ዝነበረ ፕሮግራም #ንሰኑይ_ንጉሆ ዝተቐየረ ምዃኑ ምስ ዝለዓለ ይቕረታን ትሕትናን ክንሕብር ንፈቱ። 
ኣብዘን 4 መዓልቲታት ዉሽጢ እቲ ተሓሲቡ ዘሎ ዑደት ዕዉት ክኸዉንን ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ክሳተፍሉን ዝበለፀ ከምእንሰርሐሉ እውን ነረጋግፀልኩም።
#ምምሕዳር_ከተማ_መቐለ 
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia | Official English Account of 
#Jeddah | Historical meeting between #Djibouti and #Eritrea, countries were at odds for years, to open a new chapter of peace for the Horn of Africa
 
 
   


Asmara July 9, 2018
 
 
 

መገዲ ሰርሓ-ዛላምበሳ ካብ ዝኽፈት ገና ሰሙን ኣይመልኦን። ድሮ እኳ ካብ መቐለ ክሳብ ኣስመራ ውዕዉዕ ዕዳጋ ጀሚሩ'ሎ። https://bbc.in/2NfaIUU

Posted by BBC News Tigrinya on Friday, September 14, 2018

 

ናብ ሻዕብያ ቅርበት ኣለዎ ዝበሃል ፈይስ-ቡከ።